קובץ דברי משיח – ש"פ ואתחנן תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ ואתחנן תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם אב

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הלימוד משבת זו – הוספה בכפליים ועד לאופן חדש
ב) הקשר ד"שבע דנחמתא" להערות על הזהר
ג) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – ב' הפירושים ב"ואתחנן"
ד) לקו"ת השבועי – המשכת הענינים לבנ"י בתור "מתנת חינם"; הקשר לפרקי אבות פרק שלישי

שיחה ב':
א) הוספה "לפנים משורת הדין" בלימוד התורה, ובהארת נשמתם של כ"א מישראל
ב) כינוס השלוחים באה"ק – תיקון המצב שאין פועלים מספיק ע"י כתיבת ג' ענינים שפעלו בשנה האחרונה והוספת כינוסים בתדירות יותר; שלילת ההנהגה ד"הצנע לכת" בנוגע לפעולות; עד"ז בנוגע לשלוחים בכל מקום; הלימוד מקיום הכינוס בעיר רחובות – מילוי השליחות מתוך הרחבה
ג) הפעולות לקרב את ביאת המשיח – אף שלא נהגו כן האב והסבא – שהרי גם בענינים אחרים אין נוהגים כהאב והסבא (לגריעותא)
ד) בעשרים באב יום ההילולא של אאמו"ר, הצאצא היחידי של רבותינו נשיאינו שנשאר במדינה ההיא שהתייעצו עמו כו'

שיחה ג':
א) אמירת "לחיים" ע"י האורחים שהגיעו לשבת
ב) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) ביאור בפרקי אבות (פ"ג מ"ו) – עלי' בלימוד התורה מ"אפילו אחד" ל"שנים שיושבין" ו"שלושה שיושבין" וכו'; הדוגמא מגביר המוסיף בהשגותיו ועשירותו, ובמילא – גם באחוזי הצדקה שנותן
ב) ההוראה משיעור רמב"ם היומי (הל' טומאת מת פי"ד) – חור שדרכו מתבטלת טומאה, ע"ד הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'"

בתור הוספה, בא ר"ד מ"יחידות" של חברי המזכירות רחמ"א חדקוב ור' ניסן מינדל אודות הקמת ופעולת ה"ועד עולמי לכל המוסיפים"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט