קובץ דברי משיח – ש"פ וארא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ וארא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וארא, כ"ו טבת, מבה"ח שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ביאור טעם עריכת "הדרן" על הרמב"ם בשבת זו
ב) "הדרן" על הרמב"ם: ב' דרגות בידיעת ה' – "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע כו'" – הוי' דלתתא, "מלאה הארץ דעה את ה'" – הוי' דלעילא
ג) חובת השתתפותו של כאו"א בסיום הרמב"ם

שיחה ב':
א) הקשר בין הרמב"ם לפרשת וארא
ב) חקירה במקור שם אביו של הרמב"ם "מיימון"; במקור השם "יד החזקה" בו נקרא ספר הרמב"ם
ג) החילוק בין שם הוי' בר"ת בתחלת הרמב"ם לשם הוי' עצמו בסיומו
ד) התחלת מחזור החמישי – "ובשנה החמישית תאכלו את פריו", באופן שחודר ופועל בגוף הגשמי
ה) התחזקות בלימוד הרמב"ם, שו"ע אדה"ז ושו"ע ה"בית יוסף"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה וארא אל אברהם:
המשכת עניני האבות לכאו"א מישראל בירושה, כמרומז גם בפרש"י ריש פרשתנו "וארא אל האבות"; עבודת האבות – אהבה, יראה ורחמים – בכל יום, באופן שנמשך עד למעשה בפועל; גם גילוי האלקות שהי' אל האבות ישנו בכ"א מישראל, כולל גילוי שם הוי' שהי' רק למשה, "תורה צוה לנו משה מורשה" – ביטול בתכלית שע"י לימוד התורה, באופן שפועל גם בג' עבודות הנ"ל; המשכת ברכות האבות לכאו"א, ובפרט ברכת יצחק הקשורה לר"ח המתברך משבת מבה"ח.

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י ריש פרשתנו: (1) "וידבר אלקים אל משה – דיבר איתו משפט כו'", מהו ההכרח ש"וידבר אלקים" כאן קאי על משפט; (2) "אמור לבנ"י אני ה' – הנאמן בהבטחתי" – מדוע מביא בד"ה גם התיבות "אמור לבנ"י"; (3) "והוצאתי אתכם – כי כן הבטחתיו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – מדוע מביא את התיבות "ברכוש גדול"
ב) לקוטי לוי"צ – "פקודא דא קדמאה וכו'"
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה מהזהר בגודל ההכרח ללמוד פנימיות התורה
ג) שיעור היומי ברמב"ם – "מצוה ראשונה כו'" מלשון ראש, ד"אנכי" ו"לא יהי' לך" הם הראש הכוללים את כל מ"ע ומל"ת

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים ב' אייר תשמ"ט (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ד שמכינים עתה לדפוס):

• כתר לכל ילדה
• ברכה להדפסת ספר "גנת אגוז"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט