קובץ דברי משיח – ש"פ וארא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ וארא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וארא, ר"ח שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) כדי לדעת על מה לפתוח את הדיבור בהתוועדות – יש להתייגע למצוא הוראה בתורה
ב) ענינו המיוחד דר"ח שבט – "הואיל משה באר את התורה", "בשבעים לשון פירשה להם"; ההוראה מזה לכאו"א – הפצת התורה, נגלה ופנימיות
ג) ההוראה הנ"ל גם לילדים; חשיבותו של כל ילד, אפילו תינוק בן יומו, שכאו"א מחוייב להצילו מפקו"נ

שיחה ב':
הלימוד מהתחלת שיעור התהילים דר"ח (שבט) – "אשרי האיש", פתח דוד במה שחתם משה ("אשריך ישראל") – "גואל ראשון הוא גואל אחרון"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "כי כאשר השמים החדשים":
השמים החדשים והארץ החדשה – גילוי חדש, הקשור עם תורה חדשה מאתי תצא, וזה תלוי בעבודת בנ"י, ובפרט בחושך דעקבתא דמשיחא; גלות וגאולה – כמו עיבור ולידה: מצד א' הגאולה היא באי"ע לגלות, ומצד שני תלוי' בעבודה בגלות; מעלת משה (ביטול) על האבות (חג"ת), שלכן דוקא אליו נגלה שם הוי', ולאידך עבודת האבות היתה הכנה לגילוי זה במ"ת, ע"ד עיבור ולידה; גם בזמן הגלות ישנה עבודת משה, ע"ד הביטול דיהודה לעומת עבודת ראובן שמעון ולוי, ובכחו של כאו"א מישראל לעשות כל ענינים אלו

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: בב' מקומות בפרשתנו מקדים רש"י הפירוש ע"פ "מדרשו" לפני הפירוש ע"פ "פשוטו" – (1) "ויצום אל בנ"י ואל פרעה מלך מצרים" (ו, יג), (2) "ותעל הצפרדע" (ח, ב)
ב) לקוטי לוי"צ (ע' נו) – "פקודא דא קדמאה כו'", מקורו של הרמב"ם בריש ספר היד "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון כו'"
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
רמז להקמת בית חב"ד בההפטרה – "אי זה בית אשר תבנו לי"; ענין זה צ"ל באופן ד"מקום מנוחתי" – ע"פ הוראת השו"ע, ולא באופן דהשגת גבול ח"ו, וגם לא באופן שאינו מניח לשני לפעול כו'

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י – תחילה מפרש באופן המתאים לכללות הענין, ואח"כ באופן המתאים לפרטים
ב) ביאור ההוספה בזהר "פקודא דא קדמאה כו' דא איהו כללא כו'" על מ"ש הרמב"ם "יסוד היסודות כו' לידע כו'" – שגם המצוה פרטית (במנין המצוות) דהאמנת אלקות וידיעת ה' הו"ע כללי (בדוגמא למצות פקו"נ)
ג) ענין פקו"ח בעבודת האדם

שיחה ו':
א) התעוררות ע"ד הקמת "בתי חב"ד", "עשה לך רב", וההכנות (בחינות) לקראת עשירי בשבט; ע"ד האורחים שהגיעו לד' אמות אלו לר"ח שבט
ב) שיעור היומי ברמב"ם (הל' ממרים פ"ד): דין זקן ממרא כשחלק בדבר המביא לידי דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, כגון אם נחלקו בדין מדיני ממונות כו', חוץ ממצות תפלין בלבד (אף שאינו דבר המביא לחיוב כרת) – שגם בזה הוא חייב; הביאור בזה
ג) גודל העילוי דתפילין, ו"מבצע תפילין"

בתור הוספה, בא יומן בפרסום ראשון מאת ר' עזרא שי' מפעי, מתקופה זו בשנת תשל"ד.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט