קובץ דברי משיח – ש"פ האזינו, שבת שובה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ האזינו, שבת שובה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ האזינו, שבת שובה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
גודל העילוי דזמן זה – הן מצד הזמן: שבת (אותיות תשב) שובה בשנת השמיטה (שבת בשנים); הן מצד האנשים – מעלת הציבור, וע"י ההוספה דעבודת האדם ("למעשה ידיך תכסוף"), "קחו עמכם דברים"; והן מצד מעלת המקום – ביהכ"נ וביהמ"ד, ושל נשיא דורנו; ובתוך התוועדות של שמחה, ו"גדולה לגימה שמקרבת". וההוראה – לנצל את הזמן ומקום וענין זכאי – להוסיף בשמחה, "וביום שמחתכם אלו השבתות", ועד לשלימותה בגאולה העתידה

שיחה ב':
הוספה בכהנ"ל – מצד: (א) פ' השבוע, פ' האזינו – שכאו"א מישראל "קרוב לשמים"; (ב) יום בחודש – ח' תשרי, כנגד ספירת הבינה (כי עשי"ת הם כנגד ע"ס מלמטלמ"ע), עבודת המוחין (עבודה דלע"י), ותשובה בבינה. ומכל זה – הוראה בעבודת ה' (כמו מכל עניני תורה, גם סיפורי תורה)

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "שיר המעלות ממעמקים":
שייכות מזמור שיר המעלות ממעמקים לעשי"ת דוקא ובפרט בשבת שובה – כי אינו בקשת צרכיו אלא תפלה מל' התחברות; בנין המלכות בעשי"ת בבחי' פרצוף ע"י ההמשכה ממעמקים; טעם האצלת המל' בבחי' נקודה – כי שרשה מרדל"א; אמיתת ענין הנקודה – נקודה רעיונית, נקודת פני' הכתר (דלא כנקודת החכ' שיש בה ממשות), וע"י המשכת אור עליון מזה, א"ס שברדל"א, נבנה המל' בבחי' פרצוף, ע"ד המבואר שבר"ה כשכל הדברים חוזרים לקדמותן צ"ל המשכה חדשה מעצומ"ה, ולזה צ"ל התפילה ממעמקים, ועם נתינת כח דדוד המלך, ועי"ז באים לשלימות הכפרה ביוהכ"פ, ועד לגילוי הכה"ג ושירה העשירית לע"ל

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (1) "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (לב, ג); (2) "ותלהט מוסדי הרים" (שם, כז); "ותאכל ארץ ויבולה" (שם)
ב) לקוטי לוי"צ (ע' תסב) – "נשמתי בי' אחידה בי' להיטא בי' אתדבקת ואשתדלת" – בעבודת האדם ובקשר לעשי"ת
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' אבות הטומאה רפ"ד) – "שמונה שרצים": הקשר לשמיני בתשרי
ד) המשך להתוועדות דו' תשרי – בענין "עיצומו של יום מכפר לשבים"
ה) המשך להתוועדות דו' תשרי – סיום מסכת שביעית

שיחה ד':
חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הביאור בלקוטי לוי"צ
ב) הביאור בפרש"י
ג) הביאור בשיעור היומי ברמב"ם – ע"פ ביאור קהלת יעקב ערך ח' שרצים

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל", ד' תשרי תשמ"ז:

• עם מר ג. קאסל – הדפסת התניא – לא לשים על המדף, אלא בלב
• סיוע ל"פליטים" מיהדות
• עם מר מאיר יונגרייז – אם הסנאטור בצד השליח – בודאי ינצח!
• עם גב' א. לזרוב-שאבר – על האשה להראות דוגמא לזכרים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט