קובץ דברי משיח – ש"פ דברים תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ דברים תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנחם אב.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) העלי' דוקא ע"י הירידה לבחי' רגל ועקב; הדגשת ענין זה: בשבת חזון – א' מ"ג' דפורענותא", ולאידך בה מראים לכ"א את ביהמ"ק; בתקט"ו תפילות של מרע"ה – המשכת שם י"ה בס' ההשתלשלות; בגילוי "כבודן של ישראל" בסוף זמן הגלות; בכיבוש א"י עד נהר פרת לע"ל; בכיבוש וירושת בני ראובן ובני גד מעבר לירדן; בשלימות התענוג דלע"ל ע"י העבודה בגלות
ב) העילוי דישראל אצל לויים ודלויים אצל ישראל
ג) "ויהי נועם גו' כוננהו" – גילוי תענוג ב"מעשה ידינו", והרמז לביהמ"ק השלישי ש"כוננו ידיך"
ד) פי' הרלוי"צ מברדיטשוב ב"עם כבד עון" – שענין העון כבד לבנ"י

שיחה ב':
א) סיום הל' טומאת אוכלין ברמב"ם; שינוי הגירסאות במאמר רפב"י, וביאור שינוי הל' ברמב"ם
ב) ענינה של מסכת סוטה והקשר לגאולה

שיחה ג':
א) הוספה בפעולות ד"משפט" ו"צדקה" ואהבת ישראל; הקשר לסיום הש"ס (במשנה)
ב) חלוקת המשקה; המשך ההתוועדות עם משיח צדקנו באה"ק

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ה' מנ"א:
• עם רה"ע בית שמש – הארת "שמש הוי'" לכל הסביבה
• עם סגן רה"ע רעננה – לעזור לשליח לעשות יותר
• עם הצייר מר מיכל שווארץ – לצייר דברים בריאים ושמחים
• עם מר משה שווארץ – לציית לברכת אדמו"ר מהוריי"צ…

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט