קובץ דברי משיח – ש"פ דברים תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ דברים תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, תשעה באב (נדחה).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) לימוד מפרש"י ריש פרשתנו – שצריכים לגלות בכל פרט בתורה את ריבוי הענינים הסתומים בו, באופן ד"אלה הדברים", ובפרהסיא, בתור הכנה להפרהסיא הכי גדולה בגאולה העתידה
ב) תורת לוי"צ – "הואיל" אותיות "אליהו", מבשר הגאולה
ג) שיעור היומי ברמב"ם – דין גר שחייב בקרבן, ומ"מ בזמן הזה נעשה גר צדק בשלימות ככשרי ישראל בלי הבאת קרבן
ד) כבר צחצחו את הכפתורים, ואין עוד מה לעשות כדי להביא את המשיח – רק לעמוד הכן!

שיחה ב':
א) ביאור בפרש"י ר"פ מטות – שמזכיר הדין דהתרת נדר ע"י חכם אף שלא נזכר בקרא
ב) ביאור בשינוי הכתובים בתיעור המקום שהיו בנ"י כשדיבר משה עמהם לפני כניסתם לארץ: בריש פרשתנו – "בעבר הירדן", ובס"פ מסעי – "בערבות מואב"; עיקר ארץ ישראל הוא דוקא בעבר הירדן מערבה, וכן העיקר דישראל הוא הנה"א ולא הנה"ב
ג) ביאור בסיפור עם הצ"צ ואדמו"ר מהר"ש בנוגע לגאולה, שהצ"צ אמר שנדפס בלקו"ת, ואדמו"ר מהר"ש אמר שזקוקים לגאולה כפשוטה

שיחה ג':
א) בירור איזה הגהות בלקו"ת הם מהצ"צ ואיזה מאדה"ז
ב) לקחת קופת צדקה ולהכין דברי תורה שבע"פ בכל מקום שנוסעים, כדי לזכות אחרים ב"ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה"
ג) הפיכת ת"ב ליו"ט יותר נעלה מהימים-טובים דעתה; פרסום תורת הרלוי"צ מברדיטשוב שכ"א רואה בשבת חזון את ביהמ"ק השלישי
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
תשעה באב – יום הולדת משיח צדקנו, שבו "מזלו גובר"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים י"ז מנ"א תשמ"ח:
• לסלול את הדרך למשיח צדקנו
• צדקה נוספת לזכות האשה – בתור הבעל
• יו"ר כל הרבנים
• לפחות 119 שנה
• הרופאים אינם בעלי הבית על הזמן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט