קובץ דברי משיח – ש"פ בשלח תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בשלח תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בשלח, י"א שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הדגשת אחדות בנ"י בהתוועדות, ובפרט בקשר עם ההילולא דנשיא הדור, וביום השבת, ושבת שירה, וההוראה – הוספה באהבת ואחדות ישראל

שיחה ב':
פגישת שני יהודים צריכה להביא תועלת ועזר לזולת

מאמר (כעין שיחה) ד"ה באתי לגני (מוגה):
המשכת עיקר שכינה ע"י משה במשכן, העבודה דהפיכת השטות דלעו"ז לקדושה, שעי"ז באים לביהמ"ק השלישי; בנ"י נק' צבאות ה', וכדי לנצח המלחמה נעשה בזבוז האוצרות, כי שרש הנצח בפני' הכתר, בחי' "לא אדם", שאינו בגדר שינוי בהיותו למעלה מבחי' מדות; עתיק נעתק גם מאדם התחתון, גם במצב ירוד; עי"ז שהנשיאים ביארו זאת, ניתוסף בנתינת כח לכאו"א שיהי' לו שייכות לפנימיות עתיק; "כל מה שלמעלה הוא ממך" – גם הענינים שלמעלה מעתיק ושלפני הצמצום, שהתהוות כולם מהעצמות, שזהו ע"י עבודת האדם; "ולא נתכנו עלילות", קרי ולו – ד"ת, כתיב ולא – ד"ע, וחיבורם ע"י א-ל הוי', עבודת האדם בג' קוין

שיחה ג':
סיום על מסכת שבת ע"פ פנימיות הענינים, וההוראה בעבודה – גילוי והמשכת קדושה בעניני העולם

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י (ריש פרשתנו) – "ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם, ולא נהגם כו'"
ב) עיקר ענינו של פרש"י – "פשוטו של מקרא" לבן חמש, ואילו רוב המפרשים והמלמדים מבארים דברי רש"י ע"ד ההלכה ושאר אופני הלימוד
ג) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) ביאור בכתוב "וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים" – מדוע אמרו "תנו" כשדיברו רק אל משה
ב) הביאור בפרש"י ריש פרשתנו
ג) לקוטי לוי"צ (ע' סב ואילך) "אשרי משכיל אל דל" – בגודל הענין דמצות צדקה
ד) טעם והסברה להנהגה דחלוקת צדקה לאלו הבאים לבקש ברכה וכו'
ה) טעם עריכת "יחידות" ברוב עם בביהכ"נ וביהמ"ד
ו) חלק מהשאלות שנשלחים – יכולים לפתור בעצמם, כמו בעניני רפואה – לפנות לרופאים מומחים, ובעניני פרנסה – לידידים מבינים, וכי"ב
ז) שיעור היומי ברמב"ם – גודל הכח והאחריות של האדם במעשה ידיו

שיחה ו':
עריכת התוועדויות בט"ו בשבט לאנשים נשים וטף

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים ט"ו סיון תשמ"ט (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ד שמכינים עתה לדפוס):

• עם הרב משה קיימאן – להביא את הלימודים מעבר לים למקסיקו
• עם הרב פינחס מנחם יוסקוביץ' – הבחורים אינם זקוקים לשוחד כדי לסייע בהפצת היהדות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט