קובץ דברי משיח – ש"פ בשלח תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ בשלח תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בשלח, שבת שירה, ט"ו שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ג' ענינים בשבת זו, החודרים בעולם, עד שניכרים גם לאוה"ע: (א) השבת שאחר יום ההילולא, ד"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"; (ב) "קיימא סיהרא באשלמותא"; (ג) "ראש השנה לאילנות"; הדגשה בכ"ז מצד שנת השמיטה "שבת לה'" ור"ה שחל להיות בשבת

שיחה ב':
ההוראה מ"שבת שירה" – ענין הנצחיות, המודגש בפרט בפסוק "מקדש אדנ-י כוננו ידיך"; הלימוד מזה בנוגע לעשיית בתי "מקדש מעט" כלליים ופרטיים דתורה עבודה וגמ"ח – שזהו הענין שבו צ"ל "זהיר טפי" במשך השנה הבעל"ט

שיחה ג':
א) הפירוש ש"זהיר טפי" היינו ה"שער" שדרכו עולים כל שאר הענינים – מובן גם ע"פ נגלה, מהדגשת זכירת יצי"מ בחג הפסח
ב) הקשר של ההוראה מ"שבת שירה" לילדים במיוחד – כמובן ממנהג המהר"ל מפראג לאסוף את הילדים ב"שבת שירה" ולתת להם להאכיל קאשע לציפורים; הוראה לכל ילד שיעשה מחדרו ומטתו בית תורה תפלה וגמ"ח, ושיהי' לו סידור חומש וקופת צדקה משלו

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ויהי בשלח":
ה"זריעה" דבנ"י בגלות מביאה לצמיחה ועלי' דהגאולה, ולכן העבודה היא מתוך שמחה ולמעלה מהגבלה (אלא שצריכים עזרה מלמעלה שלא יהי' באופן דהוללות, בחי' פלשתים), באופן שאין מציאות דמנגד, עד לשלימות השלום דלע"ל, ע"י ידיעת ה' (כמבואר בסיום הרמב"ם), שעי"ז יהי' שלימות קיום התומ"צ, ועד לשלימות קיום ז' מצוות בני נח ע"י כל באי עולם, כי הכל נמצא מאמיתת המצאו (כמבואר בהתחלת הרמב"ם).

שיחה ד':
א) שאלות בפרש"י – "ויבוא עמלק וגו', למה סמך פרשה זו למקרא זה כו' משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו כו'" (יז, ח)
ב) לימוד מפרש"י הנ"ל בעבודת האדם
ג) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) לקוטי לוי"צ; שיעור היומי ברמב"ם
ב) הביאור בפרש"י
ג) הביאור בלקוטי לוי"צ (ע' סט-י)
ד) הביאור בשיעור היומי ברמב"ם: (1) קשר בין פתיחת וסיום ספר הרמב"ם; (2) "הא-ל הנכבד והנורא כו'" (רפ"ב מהל' יסוה"ת) – מדוע נקרא הקב"ה בשם "א-ל"; (3) תשעה גלגלים ועשרה גלגלים (שם רפ"ג)
ה) אודות הנלחמים נגד לימוד הרמב"ם; שלילת ההתעסקות עמהם

שיחה ו':
הטעם שהרמב"ם מתאר עצמו בהקדמתו לספרו "משה בן מיימון הספרדי"

שיחה ז':
ההוראה מ"ראש השנה לאילנות" – המעלה דצומח אפילו לגבי מדבר, שתמיד צומח ונושא פירות; הלימוד מזה בנוגע לעשיית בתי תורה תפילה וצדקה

בתור הוספה, בא מכתב בפרסום ראשון מאת א' התמימים, מתקופה זו בשנת תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט