קובץ דברי משיח – ש"פ בראשית תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בראשית תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות (א') ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הלימוד מ"הקהל" – ההתחלה מנקודה אחת, ואח"כ התחלקות לריבוי פרטים; ענין הנ"ל ע"י הקב"ה מלמעלמ"ט, וע"י האדם מלמטלמ"ע; הקשר לפ' בראשית: בריאת העולם, התורה, וחידוש ההתהוות בר"ה (ס"א-ה)
ב) הדגשת ענין הנ"ל בשנת "הקהל", ובפרט ביום "הקהל", והמשך הענין בש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (ס"ו-י)

שיחה ב':
א) החיוב והאחריות על כאו"א לפעול בעניני "הקהל", ואי אפשר לצאת י"ח ע"י פעולת אחרים (סי"א)
ב) מכירת המצוות בשבת בראשית (סי"ב)

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י – בענין החילוק בין ערב ובוקר לפני תליית המאורות ולאחרי'; כיצד מתאים זה ש"בג' ימי בראשית שמשו האור והחושך הראשונים שניהם יחד בין ביום ובין בלילה" עם מ"ש רש"י לעיל שלא הי' האור וחושך משתמשין בערבוביא? (סי"ג)
ב) לקוטי לוי"צ – הנהגת רשב"י והחברייא שלמדו כל חלקי התורה בליל שבועות (סי"ג)
ג) שאלות בשיעור היומי ברמב"ם (הל' גזילה ואבידה ספ"א) "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו" (סט"ו)
ד) הלימוד מרמב"ם הנ"ל ב"לתקן הדעות וליישר כל המעשים", ובקשר עם "הקהל" (סט"ז)
ה) חלוקת המשקה (סי"ז)

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (סי"ח-כ)
ב) ההוראה בעבודה מלקוטי לוי"צ – ובקשר עם פ' בראשית: לימוד כל התורה הכולה, ולא לסמוך על גלגול אחר (סכ"א)

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• זכויות שוות לנשים
• "לפום צערא אגרא" אחרי מאורעות בריאותיים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט