קובץ דברי משיח – ש"פ בראשית תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ בראשית תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ר"ח מרחשון – ר"ח הראשון שלאחר ר"ה, שעל ידו נמשך הענין ד"תמליכוני עליכם" בעבודה ד"ויעקב הלך לדרכו", ע"י הביטול דער"ח, "מחר חודש"
ב) שאלה ע"ד שייכותה של ההפטרה "מחר חודש" לשבת ער"ח

שיחה ב':
א) המשך וביאור השאלה (בשיחת יום שמח"ת) בדעת ר"י שבניסן נברא העולם – בקשר ובשייכות לר"ה
ב) המשך הביאור (בשיחת ליל שמח"ת) בפרש"י ס"פ ברכה – "ולכל היד החזקה"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ויאמר גו' מחר חודש":
"מחר חודש" – המשכה חדשה, ולזה צ"ל "ונפקדת" – זכרון, ע"י "יפקד מושבך" – ביטול המקבל, עד שלא נשאר אפי' נקודה; ר"ח בדוגמת ר"ה, שנסתר בנין המל', ואז הו"ע זכרונות, ותמליכוני עליכם – ביטול לגמרי; העבודה דהמשכת המל' לעוה"ז הגשמי – עי"ז שהביטול חודר בכל כחות האדם, בחי' שמים וארץ (שבפ' בראשית); בנין המל' ע"י יחוד הוי' ואלקים, אור ושפע, כמרומז בפרש"י ר"פ בראשית ע"ד שיתוף מדת הרחמים למדת הדין; "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" – שע"י העבודה בערב ובוקר מגיעים לבחי' אחד; העבודה הנ"ל ע"י ההתבוננות ד"יעקב חבל נחלתו", חבל דתרי"ג נימין, "את האור" בגימ' תרי"ג, בראשית בשביל התורה

שיחה ג':
חלוקת המשקה

שיחה ד':
מכירת המצוות

שיחה ה':
א) שאלות בפרש"י (ג, כא) – "כתנות עור"
ב) שאלות בלקוטי לוי"צ (ע' יח) – ב' הפירושים ב"אוהל מועד", "לטב" או "לביש"
ג) ענין בשיעור היומי ברמב"ם בהל' מקואות – בעבודת האדם
ד) הוספה בשיעורי תורה, ובכל עניני תומ"צ – מתוך מנוחה

שיחה ו':
א) הביאור בפרש"י
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ – הפירוש "לביש" למעליותא, גם ביחס לפירוש "לטב"
ג) הביאור בשיעור היומי ברמב"ם (הל' מקואות רפ"ד) – "מעיין, בידי שמים", "בור, כולו בידי אדם", ו"מקוה שיש בה תפיסת יד אדם" – בעבודת האדם

בתור הוספה, בא קטעי ר"ד מיום ראשון, ל' תשרי, אדר"ח מרחשון תשמ"ז.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט