קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) טעם לימוד פרק ששי בפרקי אבות בשבת שלפני חה"ש.
ב) שלימות לע"ל בגשמיות ורוחניות, ועד"ז משיח יהי' רב ומלך, וכן הי' במשה ויהושע; הלימוד לכאו"א בענין "והעמידו תלמידים הרבה"
ג) לימוד התורה באופן דהקדמת "נעשה" (הלכה למעשה) ל"נשמע" ("פלפולא דאורייתא")
ד) הוספה באהבת ישראל, "כאיש אחד בלב אחד"
ה) שנה הבעל"ט ר"ת "תהי' שנת ניסים" – ניסי הגאולה, שתבוא עוד בשנה זו!
ו) הלימוד מפרשת במדבר: הפיכת מדבר לגריעותא ל"מדבר" מלשון דיבור

שיחה ב':
א) ביאור בשיעור רמב"ם היומי: שקו"ט בדין הפייס בביהמ"ק – האם הוא לעיכובא או רק הנהגה בפועל מפני הצורך; הלימוד בעבודת האדם – עבודת הגורל שלמעלה מטו"ד, "שויתי הוי' לנגדי תמיד" מל' השתוות; גורל בפתיחת ספרי קודש או הבטה מהחלון; סיפור הבעש"ט בענין "וברכך ה"א בכל אשר תעשה"
ב) לימוד כל הלכות התורה ע"י לימוד הרמב"ם; שלילת הטענות שהרמב"ם שייך רק לפלפולא בעלמא, או שמלימוד הרמב"ם יבואו לפסוק הלכה מתוך הרמב"ם

שיחה ג':
א) הוראות למעשה: הוספה בקביעת עתים לתורה ובקיום המצוות בהידור, ב"והעמידו תלמידים הרבה" ובאהבת ישראל; לדאוג שבזמן הפנוי מלימודי חול יוסיפו ילדים בתומ"צ
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ר"ח סיון:
• עם מר אריאל שרון – "וישבתם לבטח בארצכם" דייקא, ארץ של בנ"י
• עם ר' אליעזר זילבר – ניסים בדרך הטבע
• עם עובד משרד הבטחון – בטחון בארץ ובחו"ל

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט