קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ במדבר, ערב חג השבועות.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
מאמר הצ"צ ד"ה "וארשתיך לי" בש"ק ערב חה"ש בצהריים; חזרת נקודה מהמאמר עתה

מאמר (כעין שיחה) ד"ה וארשתיך לי לעולם:
במ"ת נעשו בנ"י מאורסים להקב"ה, ועד לידיעת ה', כולל השלימות דתורה חדשה שניתנה כבר במ"ת; העבודה להמשיך עניני מ"ת בימי ההכנה לחה"ש, וע"י לימוד התורה (תמיד) ע"י כל בנ"י "כאיש אחד בלב אחד"; "וידעת את ה'" – תכלית היחוד דנישואין; זמן תפלת מנחה שייך ליצחק השייך ללע"ל

שיחה ב':
שיעור היומי ברמב"ם (הל' תרומות פ"ז ה"ב) "אין (הכהנים) הטמאים אוכלין בתרומה עד שיעריב שמשן ויצאו שלושה כוכבים (בינונים) כו'", והקשר למ"ת

שיחה ג':
א) "והחי יתן אל לבו" מפרש"י ריש פרשתנו – "וידבר. במדבר סיני באחד לחודש", ובקשר למ"ת
ב) לימוד נפלא מהנ"ל בנוגע לאמירת דברי תורה של כאו"א מישראל, אפילו מי שלא ידע מאי קאמר – שדברי תורה שלו הם דבר ה' ממש

שיחה ד':
א) לימוד בעבודה מלקוטי לוי"צ – המתקת הגבורות דקדושה דשבט לוי ע"י חסדים דכהנים, ובקשר להפצת המעיינות חוצה
ב) ביאור בפרקי אבות רפ"ו – "ברוך שבחר בהם ובמשנתם"
ג) ההכנות ל"זמן מתן תורתנו"; לעורר יהודים אודות אמירת תיקון ליל שבועות, שענינו אמירת דברי תורה בפשטות ולא לימוד עמוק
ד) להביא את ילדי ישראל לקריאת עשרת הדברות
ה) חלוקת המשקה

שיחה ה':
סיום ההכנות לחג השבועות; הברכה המדוייקת "קבלת התורה בשמחה ובפנימיות"

שיחה ו':
עריכת התוועדות לנשי ישראל בתור הכנה לחג השבועות

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים י"ג סיון תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט