קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ במדבר תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ במדבר, ב' סיון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ב' סיום הוא "יום המיוחס" ע"ש שבו נאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" – "ואתם תהיו לי" ע"ד "נתאוה הקב"ה להיות לו", "ממלכת כהנים וגוי קדוש" – ע"ד נתאוה שיתגלו שלימות כחותיו, עד למטה מטה (בבחי' "גוי קדוש"); דיוק בשו"ע אדה"ז שמעתיק רק התיבות "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו'"

שיחה ב':
ב' סיון בשנה זו – ביום השבת ובשנת השמיטה: המשכת תענוג בגשמיות העולם; הן תענוג משפיע (שבת בימי השבוע – התלוי במהלך החמה) והן תענוג מקבל (שבת בשנים, התלוי במהלך הלבנה), וחיבור שניהם יחד

מאמר ד"ה "וידבר גו' שאו את ראש"

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י: (א) "ואתה הפקד את הלויים" – "לשון מינוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו כמו ויפקד המלך פקידים" – מדוע לא מביא ראי' מ"ויפקד פקידים" ע"י פרעה? (ב) מדוע רש"י אינו מפרש השינוי שגבי כל השבטים נאמר לבני גו'", וגבי שבט נפתלי נאמר "בני נפתלי" (ולא "לבני")?
ב) בלקוטי לוי"צ יש רק הערה אחת, אבל יש להוסיף ביאור
ג) בפ"ו דאבות ("קנין תורה") מדובר ע"ד מעלת התורה (בתור הקדמה לזמן מ"ת), ומהי השייכות לתורה במשנה האחרונה – "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו וכו'"?
ד) שיעור היומי ברמב"ם
ה) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (ב): פירוש האריז"ל בהטעם שגבי שבט נפתלי לא נאמר "לבני" – ויש לפרסמו; הביאור ע"ד הפשט
ב) הביאור בפרש"י (א)
ג) הביאור בלקוטי לוי"צ: טלית ותפלין וכיסוי התפלין עם הטלית – בעבודת האדם, קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות, והמשכת קבלת עול מלכות שמים בקבלת עול מצוות; הלימוד מזה משבת
ד) הלימוד משבת בקשר עם פרש"י "ואתה הפקד את הלויים"
ה) הביאור בפרקי אבות
ו) שיעור היומי ברמב"ם: המודר הנאה מחבירו – מותר חבירו לרפאותו שזו מצוה היא, ומותר ללמד בנו

שיחה ה'
א) ענין שהזמ"ג – ההשתדלות שגם קטנים יבואו בחה"ש לביהכ"נ בעת קריאת עשה"ד
ב) ע"ד הכנסת אורחים ובמיוחד הרבנים – ע"י תושבי שכונה זו, ובראשם רבני השכונה שליט"א

בתור הוספה, באו שני מכתבים שנכתבו ע"י התמימים המתארים את "הגילוי שאחרי הצמצום" – יציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל הקהל בליל ב' דחה"ש תשנ"ב – בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט