קובץ דברי משיח – ש"פ בלק תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בלק תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בלק, י"ז תמוז

להורדה לחץ כאן

להורדת קובץ משותף של התוועדויות ש"פ חוקת וש"פ בלק (לתושבי חו"ל) לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
דחיית תענית שחל בשבת – רק בנוגע לענין הבלתי רצוי שבו; הדגשת מעלת י"ז תמוז שחל בשבת מצד הקביעות בימי החודש; ההוראה – גילוי האמת והטוב שבכל דבר

שיחה ב':
א) ההוספה בשבת ע"י עבודת בנ"י, וההוראה – חיזוק שמירת קדושת השבת אצל הצריכים לכך; "יגעת ומצאת" – שלא לפי ערך היגיעה
ב) פס"ד הרמב"ם (מיוסד על פסוקים בפרשתנו) שמי שאינו מאמין בביאת המשיח כופר בתורה; כל יהודי מאמין ומחכה למשיח באמת; הטעם שהציפי' למשיח לא נכללת בשש מצוות התמידיות
ג) הוספה בלימוד הלכות בית הבחירה בימי בין המיצרים

שיחה ג':
א) השתדלות שכל ילד וילדה יהי' בזמן הקיץ במחנה קיץ על טהרת הקודש
ב) קביעת השנה ל"שנת הילד והילדה", בה יודגש ענין חינוך ילדי ישראל

שיחה ד':
א) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – "וירא בלק גו' את כל אשר עשה ישראל לאמורי, לפיכך ויגר מואב"
ב) הטעם על זה ש"וישבו ישראל בארץ האמורי", וכן לבקשת בני ראובן וגד להישאר מעבר לירדן – אף שהי' ציווי מפורש מהקב"ה שכל בנ"י יכנסו לארץ ישראל; הלימוד מזה בפנימיות הענינים – בנוגע להעבודה ד"מאַך דאָ (עשה כאן) ארץ ישראל" בחו"ל בתור הכנה לכניסה לארץ ישראל בגאולה העתידה
ג) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הקשר דביטול הצום וענין הגאולה עם שיעורי היום: בשיעור הרמב"ם – "אין בעלי חיים (בנ"י ש"חיים כולכם") נדחין", אלא רק ענינים הפכיים; בלקוטי לוי"צ: שע"י מצות עשה ומצות ל"ת אחת פועלים "כי קרובה ישועתי לבוא"; בפרקי אבות – "כל האומר דבר בשם אומרו (הקב"ה ש"אמר והי' העולם") מביא גאולה לעולם" – ע"י הסרת ההעלמות והסתרים

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ח"י תמוז תשמ"ח:
• עם מר ארי' מקל – עמידה איתן כמו ה"שמיר"
• "והעמידו תלמידים הרבה"
• השתתפות הנוסעים בנתינת צדקה
• אחרי שריפה מתעשרים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט