קובץ דברי משיח – ש"פ בחוקותי תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ בחוקותי תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ בחוקותי, כ"ב אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ההוראה משבת "חזק" וסיום ס' ויקרא – התחזקות בכל עניני תומ"צ במעשה בפועל
ב) "בחוקותי תלכו" – הליכה גם בבחי' חקיקה; ב' ענינים ד"תשמרו" ו"ועשיתם" בתורה
ג) ביאור בפרש"י ר"פ בחוקותי: מקשה "יכול כו'" ומתרץ (שלא כדרכו) – כדי לא לשלול לגמרי הענין דקיום המצוות
ד) "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה" – כמה דרגות בתשובה

שיחה ב':
א) ההוראה משיעור רמב"ם היומי (הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"א ואילך): העבודה ד"יקריב מכם קרבן לה'" צ"ל דוקא ביום (מצב של אור וגילוי), אבל בענינים מסויימים יכול להיות גם בלילה (ליל הגלות), ולפעמים – דוקא בלילה
ב) תש"נ שנת הקץ (באם ח"ו תתעכב הגאולה בשנת תשמ"ט)

שיחה ג':
א) הוראות למעשה: התחזקות בכל עניני תומ"צ; הוספה באהבת ישראל ("נהגו כבוד זה לזה"); חיזוק המנהג דאמירת פרקי אבות; החלטות בלימוד התורה
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד בפרסום ראשון מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ח' תשרי תשמ"ט (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"א שמכינים עתה לדפוס):
• שותפות מלאה – גם ב"עסקים רוחניים"
• לא רק "אוקי" כפי שהי' עד עתה, אלא הוספה בעתיד
• אידיש עדיף מאנגלית!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט