קובץ דברי משיח – ש"פ בהר תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ בהר תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ בהר, ט"ו אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
דיוק הלשון "נהגו כבוד זל"ז" – באופן דהנהגה קבועה; שלילת פרסום עניני מחלוקת

שיחה ב':
א) סיום הל' כלי המקדש והתחלת הל' ביאת מקדש, והשייכות לדורנו – שכל בנ"י מוכנים להיכנס לביהמ"ק השלישי!
ב) הדגשת איחוד כל בנ"י בפרה העשירית – הכוללת מאפרן של כל הפרות שלפנ"ז, ובסיום הל' כלי המקדש – שכל בנ"י ראויים לרוה"ק
ג) ביאור בפרקי אבות (פ"ד מי"ג) "שלשה כתרים הן כו'": טעם שר"ש מדגיש דוקא המעלה ד"כתר שם טוב", והטעם שלא מונה "ארבעה כתרים"
ד) עריכת סיומי הרמב"ם "ברוב עם הדרת מלך"; הקשר לגאולה, לפרשיות בהר ובחקותי, ולפסח שני והוראתו – "אין דבר אבוד"

שיחה ג':
ביאור ההוראה דפסח שני: תמיד אפשר לתקן ענינים שנחסרו בעבודה הפרטית ובהשפעה על הזולת, אפילו אחרי שנים רבות; פרסום ההוראה בכל מקום ומתוך התוועדות ו"טוב לב משתה תמיד"; ביאור הטעם שבפועל לא נוהגים לעשות "משתה תמיד"

שיחה ד':
א) ביאור ברמב"ם (הל' ביהב"ח פ"ו ה"א) "המקדש כולו לא הי' במישור אלא במעלה ההר" – לעיכובא או מציאות בפועל; ההוראה בעבודה
ב) חלוקת המשקה; הטעם שמזמינים את כל הקהל לאירועים אע"פ שהרוב לא יבואו בפועל

שיחה ה':
סיום בניגון "הנה מה טוב"; עריכת "תהלוכות הילדים" בהשתתפות המחנכים, הורים וזקנים

בתור הוספה, בא ר"ד בפרסום ראשון מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ח' תשרי תשמ"ט (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"א שמכינים עתה לדפוס):
• בני' בגשמיות וברוחניות; אפילו השמים אינם הגבול!
• ברכתו של הקב"ה – ע"פ השגתו, שלמעלה מהשגתנו
• בניית בנינים גדולים יותר מכפי הצורך, כדי לאתגר להוסיף בפעילות
• להפוך גם בית פרטי לבית תורה תפילה וצדקה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט