קובץ דברי משיח – ש"פ בהעלותך תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בהעלותך תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בהעלותך, י"ט סיון

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) "והחי יתן אל לבו" מפרש"י ריש פרשתנו "כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא הי' עמהם בחנוכה כו'": כשרואה שנעשה דבר בעולם להבאת הגאולה ולא השתתף בזה – צ"ל "חלשה דעתו", באופן שיביא לידי מעשה
ב) "והחי יתן אל לבו" מפרש"י שם "שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאלי', ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעלי' הכהן עומד ומטיב": הארת נשמתו של יהודי שני, באופן שעי"ז מתעלה גם בעצמו

מאמר (כעין שיחה) ד"ה בהעלותך את הנרות:
ז' נרות המנורה הם ז' מדריגות בעבודת ה' (ותמוה מדוע לא נזכר בלקו"ת מדת היסוד), העלאת הנשמות ע"י אהרן שענינו אהבה שלמעלה מאהבת עולם דאברהם, ע"ד החילוק בין לפני מ"ת לאחרי מ"ת, וכמו שמשמע ישראל גו' באים מיד לואהבת גו' בכל מאדך, וגם בשכמל"ו שבינתיים הוא בחשאי ורומז לג' ראשים שלמעלה מעשר ספירות; בהעלותך – העליות דבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, כל דרגא עם המקיף שלה וכפי שהיא בפ"ע; כ"ז נמשך לבנ"י גם בזמן הגלות, שירידת הגלות היא לצורך עלי'

שיחה ב':
א) "והחי יתן אל לבו" מלקוטי לוי"צ (ע' שעג) – בענין מהלך השמש ממזרח למערב – בעבודת האדם במשך היום ובמשך חייו
ב) שיעור היומי ברמב"ם – בענין פדיון בכור, והקשר לגאולה
ג) רפ"ב דפרקי אבות – "אמר רבי איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כו'": הטעם שנקרא "רבי" סתם – כי כאן נוגע היותו "רבי" דכל בנ"י, המורה להם את אופן עבודת כאו"א בכח עצמו
ד) חלוקת המשקה

שיחה ג':
גודל ההכרח בהשתדלות בענין החינוך

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים כ"ז סיון תשמ"ח:
• עם בנו של האדמו"ר מסטרופקוב – להוסיף כפליים בסיוע לחב"ד
• לתת צדקה עוד לפני ההוספה בפרנסה
• חינוך בבופולו – להתייעץ עם השליח
• זכרונות מאלמא אטא
• לחיצת יד לבעל עבור האשה
• מחמישים ל-75
• "נולדתי בניקולייב"
• עידוד יהודי ברית המועצות
• שלוש פעמים עדיף משתים
• לראות עם שתי העיניים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט