קובץ דברי משיח – ש"פ בהו"ב תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בהו"ב תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בהו"ב, כ"ז אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הזמן והמקום מסוגל להענין ד"והחי יתן אל לבו", משיעורי התורה שבזמן זה

שיחה ב':
א) ה"שטורעם" לאחרונה ב"והחי יתן אל לבו", ובההכנות לחה"ש שיבואו התינוקות לביהכ"נ וכיו"ב – הוא בהוספה על העיקר, שצ"ל הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות בפשטות
ב) ביאור בפרש"י ריש פרשתנו – "בהר סיני, מה ענין שמיטה אצל הר סיני וכו'", וההוראה ב"והחי יתן אל לבו"

מאמר (כעין שיחה) ד"ה אם בחוקותי תלכו:
מעלת אותיות החקיקה שבתורה – חד ממש עם הקב"ה, ומזה נמשך בתושב"כ ותושבע"פ; ב' אופנים בחקיקה: שא"א להפריד האותיות מהאבן ושא"א להפריד האבן מהאותיות, ובעבודה – שכל מציאות התורה הוא ישראל ושכל מציאות ישראל הוא התורה; הקשר ללקוטי לוי"צ על הזהר פרשתנו – ביאור אותיות ה' ח' ק' בעבודה

חלוקת המשקה

שיחה ג':
א) "והחי יתן אל לבו" מרפ"ה דאבות – "בעשרה מאמרות נברא העולם"
ב) קושיא בשיעור היומי ברמב"ם (הל' כלאים פ"ח הי"ג): "בחוצה לארץ מותר לזרוע לכתחילה" אע"פ ש"אסור באכילה" – והרי אסור לעשות תקלה, ועאכו"כ לכתחילה?!
ג) ביאור בשיעור היומי ברמב"ם (שם פ"ו ה"ה): "שתי גנות זו על גב זו, התחתונה עשוי' כרם כו' העליונה עשוי' כרם" – ע"פ חסידות

שיחה ד':
לימוד מ"ושבתה הארץ" תיכף אחרי "כי תבואו אל הארץ" בקשר עם כינוס נשי ובנות חב"ד

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים כ"ח אייר תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט