קובץ דברי משיח – ש"פ בהו"ב תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ בהו"ב תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בהו"ב, כ"ד אייר, מבה"ח סיון

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
החידוש דר"ח סיון – "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה", "ויחן שם ישראל נגד ההר", "כאיש אחד בלב אחד"

שיחה ב':
הלימוד מפרשיות בהר-בחוקותי: "בהר" – הגבהה וצמיחה, שלילת גאוה, וניצולה לפעולה על הזולת; "בחוקותי" – תוקף והעדר השינוי; "בהר-בחוקותי" – חיבור שניהם יחדיו באופן שכ"א פועל על השני

מאמר ד"ה "להבין ענין ספירת העומר":
ג' ביאורים בענין ספירת העומר: א) "סור מרע ועשה טוב", "לטהרנו" מענינים בלתי רצויים ו"לקדשנו בקדושתך העליונה"; ב) רק "סור מרע", ע"ד ספירת ז' נקיים; ג) רק "ועשה טוב" – עבודת הצדיקים, ע"ד לע"ל, עלי' בקדושה גופא; ג' אופנים אלו במעשה הספירה בכל יום, לאנשים ונשים, באופן של ספירה מלשון בהירות, כהסיפור שאשה הבריקה את המטבעות כו', ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י (כה, יז) "וישבתם על הארץ לבטח – שבעון שמיטה ישראל גולים כו'"
ב) המשך בביאור פרש"י דשבת שעברה עה"פ "ונקדשתי בתוך בני ישראל"
ג) המשך הענין (מש"פ תזו"מ) אודות גדר כהונת משה רבינו
ד) לקוטי לוי"צ – "חוקותי" קאי על תושבע"פ, ו"משפטי" על תושב"כ
ה) פרקי אבות (פ"ה מ"ו) – "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות"
ו) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) המשך הביאור (דשבת שעברה) בענינו העצמי של רשב"י "בחד קטירא אתקטרנא", ומאמרו "שלושה כתרים הן כו'"
ג) שיעור היומי ברמב"ם (הל' שחיטה פ"י הי"ב-יג) בדיני טריפות – שאין להוסיף על אלו טריפות שמנו חכמים ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות, וכן אלו שמנו ואמרו שהן טריפה, אע"פ שיראה בדרכי הרפואה שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחי' מהן, איך לה אלא מה שמנו חכמים

שיחה ה'
א) ע"ד ההכנות של ילדי ישראל בקשר ל"זמן מתן תורתנו"
ב) הלימוד ממאמר המשנה "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים, כ"ה אייר תשמ"ז – עם הרב יוסף בא-גד, ראש ישיבת "נחלים".

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט