קובץ דברי משיח – ש"פ בא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ בא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בא, ד' שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) קיום המנהג לעלות לתורה בשבת שלפני יום ההילולא
ב) יום זכאי ועת רצון להחלטות טובות בעניני בעל יום ההילולא
ג) "ואל עפר תשוב" – ע"י עבודת הביטול, ובאים לגאולה נשמות בגופים בלי הפסק בינתיים!

שיחה ב':
א) ביאור הטעם שנק' המלך "לב כל קהל ישראל" ולא ראש
ב) הרמזים לעבודת הדור ביום ההילולא ובשמות בעל ההילולא

מאמר (כעין שיחה) ד"ה באתי לגני:
בירור העולם – צבא השמים והארץ – ע"י עבודת בנ"י הנק' "צבאות ה'", שטפלים וסמוכים לשם הוי', ו"על צבאותם" – שע"י הבירור מוסיפים עילוי גם למעלה (כביכול), ובנ"י הם למעלה גם מזה, כי מאיר בהם אלקות בבחי' ראי', באופן דמקיף הפועל בפנימיות, עד שבאים לעלי' וראי' הכי נעלית דלע"ל, ע"י מעשינו ועבודתינו שבשביל זה מבזבזים את כל האוצרות

שיחה ג':
א) שאלה בפרש"י (י, יד) בנוגע למכת ארבה – "אחריו לא יהי' כן, ואותו שהי' בימי יואל וכו'"
ב) לקוטי לוי"צ (ס"ע נט-ס) – ג' ההמשכות שבמלכות, מבינה, תפארת ויסוד
ג) רמב"ם הל' דעות – הכנה לידיעת ה' לע"ל, "כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"
ד) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י
ב) ההוראה בעבודה מלקוטי לוי"צ
ג) שאלה בשיעור היומי ברמב"ם (הל' דעות פ"ג ה"ב) "צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד" – הלא התכלית היא עבודת ה' מתוך ביטול, ולא ידיעה או אהבה (שגם אוהב ה' הוא "יש מי שאוהב")?
ד) ב' פירושים ב"כל מעשיך יהיו לשם שמים", הכנה למצוה (התוכן דרפ"ד דהל' דעות) או חלק מהמצוה (דעהו) (המדובר בפ"ג שם)

שיחה ה':
הכנות ליום ההילולא; 500 שנה להולדת ה"בית יוסף" ו-175 שנה להסתלקות אדה"ז

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים ב' אייר תשמ"ט (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט ח"ד שמכינים עתה לדפוס):

• משטרה ללא עונשים
• הבעיות – בשביל הרופאים
• כשרות בגואטמלה
• נחת ירושלמית
• ברכה לרפואת העיניים
• ברכה ליהודי בת ים
• מציאת מקום לנערה יתומה

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט