קובץ דברי משיח – ש"פ בא תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ בא תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בא, ח' שבט.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
מעלת השבת שלפני יו"ד שבט, ובקביעות שנה זו – שנת השמיטה ושנה שראשיתה ביום השבת, ענין התענוג ו"כל מלאכתך עשוי'"

שיחה ב':
החידוש בשנה זו לגבי שנה שעברה – שהיא שנה פשוטה הבאה אחרי שנה מעוברת

שיחה ג':
הלימוד ממאמר ההילולא "באתי לגני אחותי כלה", וענין "צבאות השם" – בנוגע לאהבת ואחדות ישראל

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "ויהי בעצם היום הזה":
"צבאות ה'" – שהצבאות נסמך וטפל לשם הוי', דלא כ"ה' צבאות" ש"צבאות" הוא שם בפ"ע; עצומ"ה למעלה באין ערוך מכל השמות (ולא שייך לומר אפי' "אין ערוך"), וענין השם הוא כי עלה ברצונו שיהיו המשכות וגילויים כו', אבל זהו שלא בערך כלל; ב' ענינים בשם: (א) שעל ידו נמשך חיות הדבר, "אין עוד מלבדו", אצילות – שזהו"ע "צבאות ה'", שהי' ב"דור דעה", (ב) שהוא דבר נפרד וזר, עולמות בי"ע – שזהו"ע "צבאות" כשם בפ"ע, שזה הי' בדורות שלאח"ז; עבור "צבאות ה'" צ"ל נתינת כח ד"בעצם היום הזה".

שיחה ד':
א) ההכנות ליו"ד שבט, וסיום הרמב"ם שבו
ב) שאלות בפרש"י: (1) "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים – חוץ לכרך וכו'" (יב, א); (2) "שימורים לכל בנ"י לדורותם – משומר ובא מן המזיקין כו'" (שם, מב)
ג) לקוטי לוי"צ (ע' נט) – "כתוב שמי ושוי לפתחך כו' ואנא אותיב לבר בפתחך לנטרא לך"
ד) שיעור היומי ברמב"ם (הל' מלכים פ"ד-ו) – ע"ד מצות השמדת ז' עממין ומחיית עמלק: (1) בנוגע לז' עממין כתב הרמב"ם (שם פ"ד ה"ד) "כבר אבד זכרם", ומ"מ היא מצוה הנוהגת לדורות (כמבואר בסהמ"צ להרמב"ם מ"ע קפז), אבל צ"ב כי חסר תמימות ושלימות האבר שכנגד מ"ע זו; (2) "אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהם נשמה" (שם רפ"ו)
ה) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הביאור בפרש"י (1)
ב) הביאור בפרש"י (2)
ג) הביאור בלקוטי לוי"צ
ד) הביאור ברמב"ם
ה) הוראה מביאור הנ"ל (ברמב"ם) – ע"ד ספק (בגימטריא עמלק) בעבודת ה'; ובמיוחד בנוגע לעבודה בקשר עם יו"ד שבט

בתור הוספה, בא מכתב בפרסום ראשון מאת א' התמימים, מתקופה זו בשנת תשמ"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט