קובץ דברי משיח – ש"פ אמור תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ אמור תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ אמור, כ' אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ביאור בפרש"י ר"פ אמור "אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים", והלימוד ב"והחי יתן אל לבו"

שיחה ב':
א) לימוד והוראה לכאו"א מעבודת רשב"י "בחד קטירא אתקטרנא", "בי' אחידא כו'" – (1) בלימוד התורה באופן ד"תורתו אומנתו"; (2) בההנהגה והעבודה ד"בכל דרכיך דעהו"
ב) ביאור בפרקי אבות רפ"ד – "איזהו חכם כו' איזהו גיבור כו' איזהו עשיר כו' איזהו מכובד" – כנגד ד' אותיות שם הוי' וד' עולמות
ג) הלימוד מ"בא בימים" – שחיי כל ישראל צ"ל עד מאה ועשרים שנה וקמ"ז שנה ועד לחיים נצחיים, וימים שלמים

מאמר (כעין שיחה) ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י:
המשכת הקדושה בבנ"י ע"י קו העבודה באמירת "קדוש קדוש וקדוש" ו"ברוך כבוד גו'", המשכת בחי' קודש בד' בחינות אלו; ההמשכה ע"י צמצום ע"ד צמיחת שערות ע"י הפסק הגולגולת, ע"ד קדושת הנזיר; הקשר לשיעור רמב"ם היומי – נזירות שמשון התלוי' רק בגידול שערות ואיסור יין ולא באיסור וטומאה; מצד בחירה חפשית – שער באשה ערוה כו'; המשכת הקדושה עד בבחי' זמן ממש – ענין המס"נ, תומ"צ

שיחה ג':
א) ההשתדלות בקשר לילדים וילדות – (1) שיהיו בביהכ"נ בחה"ש בעת קריאת עשה"ד; (2) שהייתם בזמן הקיץ במחנה קיץ על טהרת הקודש
ב) ביאור בלקוטי לוי"צ (ע' שכ) – המשכת קדושת השבת גם בימי החול

שיחה ד':
חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים כ"א אייר תשמ"ח:

• הליכה בלי מקבל לקבלת פני משיח
• ממוצע בין הקב"ה לשליח
• התוועדות יום הולדת בצירוף אנשים נוספים
• תהלוכת ל"ג בעומר – גם אחרי ביאת משיח
• התוועדות יום הולדת עבור הבן הנמצא בשליחות
• נסיעה מאוסטרלי' – לברר אודות קו התאריך
• קופת צדקה בכינוס נשי חב"ד
• אופן עריכת המסיבה לאם ובת שנולדו באותו יום
• להזכיר לאנשים חיים על החיים
• כסף מחו"ל בקופה באה"ק

הוספה מיוחדת: קטעים בפרסום ראשון ממכתבי א' התמימים מתקופת ל"ג בעומר תשמ"ח

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט