קובץ דברי משיח – ש"פ אחו"ק תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ אחו"ק תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה משיחת ש"פ אחו"ק, י"ג אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הענינים המיוחדים בשבת זו: שבת תמימה הרביעית בספירת העומר; פרשיות מחוברות; ערב פסח שני, י"ג ("אחד") באייר; הלימוד מכ"ז בשליחות דהפצת המעיינות ובאיחוד נגלה ופנימיות

שיחה ב':
א) שאלות בפרש"י ר"פ אחרי
ב) "והחי יתן אל לבו" מפרש"י ר"פ קדושים – הוספת תוקף בקבלת וקיום תומ"צ ע"י כינוסי "הקהל"
ג) כל בנ"י נכנסים לקדש הקדשים!

שיחה ג':
א) הביאור בפרש"י ר"פ אחרי; התחלת הפעולה על הזולת – דוקא באופן ד"ימין מקרבת" (ולא עם איומים כו')
ב) ביאור מאמר רשב"י "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין" – לנחם את בנ"י שיוכלו לצאת מהגלות ע"י הרהור תשובה של צדיק אחד
ג) הכנות לפעולות דל"ג בעומר החל משבת זו

מאמר (כעין שיחה) ד"ה כי ביום הזה:
ענין התשובה – השבת נה"א למקור חוצבה באוא"ס ב"ה, למעלה משם הוי' מלשון מהוה ומכל השמות והגילויים – כפי שהנשמה מלובשת בגוף, ע"י עבודתה בעשיית דירה לו ית' בתחתונים, שיתגלה שם עצמותו ית'; שני ענינים בעליית הנשמה: א) תוקף התקשרותה בעצמותו גם בעת הירידה; ב) פעולת הנשמה על הגוף שנשאר במציאותו; הקשר לפ' קדושים – סדר השתלשלות מלמטלמ"ע: ג' שנים ערלים "סור מרע", שנה הרביעית אכילה בירושלים "עשה טוב", שנה החמישית בירור הענינים הגשמיים, "כל מעשיך לשם שמים"

שיחה ד':
א) ביאור ה"נפלאות" שבפרש"י ר"פ אחרי – "חולת אהבה"
ב) לקוטי לוי"צ – התכללות המדות, ע"ד ספה"ע
ג) חלוקת המשקה

שיחה ה':
ביאור בשיעור רמב"ם היומי ב"לתקן הדעות" – עצם מציאותם של בנ"י היא עדות על הקב"ה, ובפרט בעת הירידה בגלות

שיחה ו':
ביאור בפרקי אבות (פ"ג מ"א) "הסתכל בשלשה דברים כו'" – התבוננות שכללות הבריאה נחלקת לג': א) הקב"ה בורא העולם; ב) ישראל; ג) שליחות ישראל בעולם – מספיקה כדי שהאדם לא יבוא לידי עבירה; הקשר למשנת "כל ישראל" ו"רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו'"

שיחה ז':
א) חגיגות ל"ג בעומר מתוך שמחה גדולה בהשתתפות ריבוי אנשים נשים וטף, בכל מקום ומקום
ב) הסיום בניגונים "שיבנה ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקאַוואָ"

בתור הוספה, בא ר"ד בחלוקת הדולרים י"ד אייר, פסח שני תשמ"ח:

• הוראות למסיבות יום הולדת
• שאלות לרב הקהילה
• לב בריא – לב יהודי
• ברכה של הקב"ה
• שליחות חשובה – "לשמש את קוני"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט