קובץ דברי משיח – שבת שובה תשמ"ח

קובץ דברי משיח – שבת שובה תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מחלק א' מהתוועדות ש"פ האזינו, שבת שובה, ג' תשרי [חלק ב' יופיע אי"ה לקראת ש"פ האזינו, בצירוף חלק מהתוועדות י"ג תשרי], ומאמר התוועדות ב' דשבת הנ"ל (מוגה).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
העילוי דשבת שובה; ג' דרגות בעשי"ת: (א) כללות עשי"ת בהמשך אחד – ענין התשובה וקבלת עול מלכות שמים; (ב) ר"ה ויוהכ"פ (שחלוקים מהימים שביניהם) – שניהם נקראים "ראש", שהם מקור החיות לכל ימי השנה; (ג) ר"ה ויוהכ"פ – ב' ענינים: ר"ה – בעיקר בענינים גשמיים, ויוהכ"פ – בענינים רוחניים; שבת שובה כנגד כל שבתות השנה שעברה והבאה (ס"א-ז)

שיחה ב':
לימוד משנת השמיטה – שנרגש אצל ישראל שמהות הגשמיות הוא באמת רוחניות (ברכת ה'), ולימוד משנת "הקהל גו' האנשים והנשים והטף" – הפצת המעיינות חוצה לכל ישראל, אנשים נשים וטף (ס"ח-יג)

מאמר ד"ה "שובה ישראל":
דיוקי לשונות בפסוק "שובה ישראל גו'"; קושיא כיצד יתכן אחרי שזכו בדין בר"ה שעדיין צ"ל "שובה גו' כי כשלת"; הביאור: "כשלת בעוניך" אינו ענין של חטא אלא שרק נכשל (ולא נפל) בהליכה בדרך עקומה (עון מלשון עיוות), וגם ע"ז צ"ל תשובה "עד הוי' אלקיך", "כחך וחיותך"; הנ"ל דרגא תחתונה בתשובה, ושלימות התשובה היא עבודה לשמה, "ושובו אל הוי'", ושיומשך בפרטי העבודה, "ונשלמה גו'", עד לשלימות בזה לע"ל

מאמר ד"ה "שיר המעלות" (התוועדות ב'):
ב' פירושים ב"מעמקים" – עומק לפנים מעומק: מעמקי הנפש ומעמקים של מעלה; המשכה מעומק שלמעלה ע"י עומקא דליבא, דרגא הב' שבתשובה – "מהות התשובה", שעי"ז עולה למצב חדש שלא בערך (משא"כ "ענין התשובה"), וממשיך מעומק העליון עד שנעשה ישראל וקוב"ה כולא חד

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• שנה מתוקה – גם בענינים פרטיים
• לא איחוד של יהודים, אלא איחוד יהודי – אתה והקב"ה באותו צד
• משנה מקום משנה מזל – בפרט בתחילת השנה
• שותף בחברת ביטוח – לבטח את עם ישראל

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט