קובץ דברי משיח – ליל שמחת תורה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ליל שמחת תורה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ליל שמח"ת.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
שמח"ת [השייך לכל אחד ואחת מישראל, ואדרבה – יש בו קדימה לנשים] ענינו – תחילת המשכת מלכותו ית' בעולם, עד שהאור מגיע למטה מטה, כידוע ששמח"ת "אינו מזיק" כי שמח"ת מהפך גם עניני דינים; ובמיוחד – ע"י "יפוצו מעיינותיך חוצה", עד לחוצה שאין חוצה ממנה (כפי שהורה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לתלמידיו ושלוחיו), בשבעים לשון, עד שאור המעיינות נמשך ומתפשט גם לאוה"ע; הלימוד מעצים בארה"ב שקיימים כבר שלוש אלף שנים וכיו"ב

שיחה ב':
א) שבעת ימי הסוכות (ימי היקף) – שבע דרגות בשמחה; שמיני עצרת (שומר את ההיקף) – דרגא שמינית בשמחה, באופן של אחדות כל ישראל, ובזה גופא – הוספה בשמח"ת, השמחה מצד מנהג ישראל, שבו מודגש מעלת ישראל אפילו לגבי התורה, ובכחם לשמח את התורה, כי "אני אומר ישראל קדמו" גם לתורה
ב) ביאור במאמר הנ"ל – "איני יודע איזה מהם קודם כו' אני אומר ישראל קדמו": "היסח הדעת" ("איני יודע") הוא כלי להמשכה מבחינה שלמעלה מן הדעת (כמבואר בלקו"ת ס"פ ברכה), וזהו שמשיח בא בהיסח הדעת

שיחה ג':
א) שלימות נגלה דתורה – ע"י לימוד פנימיות התורה
ב) אמירת "שנים מקרא ואחד תרגום" דפ' ברכה בשמיני עצרת
ג) ביאור בפרש"י (ס"פ ברכה) "לעיני כל ישראל – שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם כו' והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת, יישר כחך ששברת", והוראה נפלאה בזה – בגודל שבחו ומעלת משה רבינו בענין אהבת ישראל, שקדמו ישראל לתורה, עד כדי כך ששבר לוחות ראשונות בכדי להציל את בנ"י! והקשר לשמח"ת – שבו מודגשת מעלת ישראל לגבי התורה
ד) הכרזה אודות הקפות

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל", ד' תשרי תשמ"ז:

• להביא בשורות טובות אודות הרבה אנשים
• עם פרופ' ברנובר – תכונת האנרגי' שאינה נותנת מנוחה
• הפצת שבע מצוות בני נח
• שלושה סנאטורים – בית דין לפסוק עבור כל בנ"י וכל ארה"ב

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט