קובץ דברי משיח – יום ב' דר"ה תשמ"ח

קובץ דברי משיח – יום ב' דר"ה תשמ"ח

לקראת ראש השנה הבעל"ט, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות יום ב' דר"ה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הזכרת כל הנשיאים ע"י ניגונים שלהם; דיוק בשמות הנשיאים (ס"א-ה)

מאמר ד"ה "ויכולו":
"ויכולו גו'" – ביום הששי, גמר הבריאה ותענוג מזה, וכן בכל שנה בר"ה ע"י העבודה ד"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו", כסה מל' כיסוי, זמן וכסא, הקשורים עם המשכת המלכות – ג' דרגות בספי' המלכות שכנגד ג' המלכים דתורת החסידות הבעש"ט, הה"מ ואדה"ז. בנ"י פועלים המשכת המל' ונוטלים חלק בראש, ואח"כ כל המציאות, דירה בתחתונים. הוספת הענין ד"כסא" בשנה זו לעומת אשתקד מצד גילוי ספי' המל' במשך כל שנת השמיטה.

שיחה ב':
א) בראש השנה מודגש גודל מעלתן של ישראל; מעלת הנשים; הנהגת רבותינו נשיאינו שבר"ה בערב היו נוהגים לבקר את בת זוגתם ולאחל להן שנה טובה כו' (ס"ז)
ב) שיעור רמב"ם (הל' טומאת אוכלין רפי"ב) – תלישת מים ממקורם (המכשירים דבר מאכל לטומאה) תלוי ברצון ודעת האדם, כגון "העובר במים כל המים שעל בשרו אינן תלושין ברצון" – שבזה מודגש גודל כחן של ישראל, שע"י "עובר במים" ה"ז "פסיק רישי'" שיהיו מים על בשרו – ומ"מ האדם הוא בעה"ב על זה (ס"ח)
ג) שיעור חומש – "הרנינו גוים עמו", האומות משבחים את ישראל (ס"ט)

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• התחלת השנה בבשורה טובה
• ביקור הראשון – רק ההתחלה
• נצחון במשפט – כאן ובמרום
• לא רק להמשיך – גם להוסיף
• לגדול בהנהגת עם ישראל
• בלתי אפשרי שליהודי אין מה לבקש
• הקשר בין אברהם ודוד

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט