קובץ דברי משיח – יום ב' דר"ה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – יום ב' דר"ה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח", והחל משבוע זה יופיעו אי"ה התוועדויות שנת תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות יום ב' דראש השנה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) ע"ד המנהג לנגן ניגוני רבותינו נשיאינו בר"ה
ב) ענינו של ר"ה – בנין המלכות ("תמליכוני עליכם") וחידוש הבריאה (דירה בתחתונים) – ע"י עבודת האדם, "למעשה ידיך תכסוף"; השייכות לשיעור היומי בחומש – "הבו גודל לאלקינו", גדלות ב"אלקינו" (כביכול) ע"י עבודת האדם, ע"ד "את ה' האמרת (ל' שבח וחשיבות, ל' לבוש ול' דיבור) היום", "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם"; וסיום השיעור – "הוא עשך ויכוננך", ע"ד "וה' האמירך היום, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם"; ובפשטות – המשכת ברכת כוח"ט לכאו"א מישראל בעוה"ז התחתון – דירה לעצמותו ית' בתחתונים

שיחה ב':
שנה זו היא ארבעים שנה (ד"קאי איניש אדעתי' דרבי'") מהמשך ר"ה תש"ז

מאמר (כעין שיחה) ד"ה "תקעו בחודש שופר":
בראש השנה ספי' המל' מתכסית, ועיקר העבודה הוא בנין המלכות ע"י תקיעת שופר; פי' הבעש"ט שצ"ל העבודה באופן של חידוש, ובפרט ע"י ההתבוננות בהתחדשות העולם בכל רגע; כסה ל' זמן – כתורת המגיד (המובא בדרוש אדה"ז בסידור אדהאמ"צ) שגם זמן הוא נברא, וביום בריאת האדם נעשה שלימות הבריאה, כולל ענין הזמן, וכן בכל שנה ע"י עבודת בנ"י, ועי"ז נפעל את ה' האמרת ל' שבח (כתורת הצ"צ ואדמו"ר מהר"ש); בנין המלכות (שהוא בר"ה, כמ"ש האריז"ל) ע"י ביטול כל הענינים המבלבלים, הענין דתרועה, ועי"ז נעשית המל' פרצוף שלם ומאיר; בר"ה שחל בשבת אין תוקעים כי בורר אסור, ובמקדש תוקעים כדי להוסיף שלימות נעלית יותר, ועד"ז בפנימי' גם בזה"ז ע"י אמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות, ובפרט ע"פ ביאור אדנ"ע שכל שבת הוא מעין לע"ל

שיחה ג':
ביאור השייכות בין שיעור היומי ברמב"ם (סוף הל' טומאת צרעת) עם תוכן הנ"ל דר"ה – "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו" – בנין עולם הדיבור בר"ה, ע"י עבודת האדם ("נדברו"), "יראי ה'") (וב' דרגות ב"יראי ה'") – תנאי ב"תמליכוני עליכם", "שתהא אימתו עליך"; "חושבי שמו" – שמוסיפים חשיבות בשמו של הקב"ה (ע"ד "הבו גודל לאלקינו"); ובאופן דאתהפכא ע"י עבודת התשובה (הנרמז בזה שסיום ההלכות ע"ד דיבור בלתי רצוי הוא בענין "אז נדברו גו'") שמוסיף שלימות בכל הבריאה

שיחה ד':
א) ע"ד מבצע "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו"
ב) קיום היעוד דההפטרה (ותפלה) דיום ב' דר"ה – "הבן יקיר לי אפרים גו' רחם ארחמנו", שאפרים קאי על כאו"א מישראל בזה"ג, "הפרני אלקים בארץ עניי", נתינת כח שעבודת בנ"י תהי' באופן ד"הפרני" אפילו "בארץ עניי" בזמן הגלות, מתחיל מעבודת ר"ה, ע"מ להמשיך מקדושת ר"ה על כל השנה כולה
ג) ע"ד שיעורי חת"ת; התחלת הסדר ד"ויעקב הלך לדרכו" במוצאי ר"ה

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל", ד' תשרי תשמ"ז, עם הסנאטור מר ר. בושוויץ – אודות מילוי תפקידו כחבר ממשלת ארה"ב לתועלת כל העולם כולו

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט