קובץ דברי משיח – י"ג תשרי וש"פ האזינו תשמ"ח

קובץ דברי משיח – י"ג תשרי וש"פ האזינו תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן משיחה א' ומאמר (מוגה) דהתוועדות י"ג תשרי, וח"ב מהתוועדות ש"פ האזינו.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן:

התוועדות י"ג תשרי שיחה א':
א) טעם ההתוועדות די"ג תשרי – הילולא דאדמו"ר מהר"ש; הדיוק ב(כותרת של) מאמר שהוא כשומע "מפי הגבורה" (ס"א)
ב) בעל ההילולא פסק הדין על עצמו בפתגמו "לכתחילה אַריבער"; אף שיתכן סדר שמלכתחילה מנסים מלמטה, הרי מאז אמירת הפתגם זה שייך לכל יהודי (ס"ב-ה)
ג) הקדמה להמאמר (ס"ו)

מאמר ד"ה "בורא ניב שפתים" (מוגה):
א) "בורא ניב שפתים" – דיבור הבא ממילא ובאופן של חידוש; "לרחוק ולקרוב" – ב' פירושים: רחוק וקרוב לירושלים, בעלי תשובה וצדיקים. שאלות: מדוע גדלה מעלת הבע"ת מצדיקים, ולמה צריך לרפואה כשנעשה קרוב. התחברות העולמות ונשמת האדם באוא"ס ע"י תורה עבודה וגמ"ח, מחשבה דיבור ומעשה, בי"ע; אבל הנ"ל במדוה"ג, ועבודת התשובה למעלה ממדוה"ג, כמו רפואה שמספיק טיפה אחת מסממני רפואה כדי לרפאות, ובפרט "ורפאתיו" ע"י הקב"ה, שעוקר המחלה למפרע. גם אחרי שנעשה קרוב צריך לרפואה – ע"י לימוד התורה, שבכחה לפעול שלא ישאר רושם ועד שנעקר מתחלתו. העצה לרחוק מירושלים, יראת שלם – ניב שפתים, דיבור בד"ת, שנחקק בזכרונו, ולכן פירוש זה מובא ראשון (פ"א-ז)
ב) ע"י אמירת ופרסום המאמר ניתן הכח לכ"א שכל פעולותיו יהיו בעניני נשיא דורנו, ובפרט בלימוד התורה, ובהתחדשות אחרי חמשים שנה; הנ"ל גם בנוגע לאלו המדמים שרוצים להישאר כמקודם, כי רצונם האמיתי הוא לקיים רצון ה'.

התוועדות ש"פ האזינו (א') ח"ב:
שיחה ג':
א) שאלות בפרש"י (לב, ז) "זכור ימות עולם וגו'" (סט"ו)
ב) לקוטי לוי"צ (ע' תסד) – חלק ה' עמו, דלא יהב להו לרברבא כו' (סט"ז)
ג) שיעור רמב"ם היומי – "לתקן הדעות"; הקשר לחלוקת המשקה (סי"ז-יח)

שיחה ד':
א) הביאור בפרש"י (סי"ט-כ)
ב) הביאור בלקוטי לוי"צ (סכ"א)
ג) שיעור היומי ברמב"ם (סוף הל' טומאת אוכלין) – "חסידים הראשונים היו אוכלין חולין בטהרה וכו' קדושת הנפש גורמת להדמות בשכינה כו'"; הקשר עם הביאור בזהר; ביאור הסיפור שחסידים אמרו "ביטול אידיאָט (הולך)" (סכ"ב)
ד) הכרזה אודות ברכה אחרונה על אכילה ושתי' כשיעור (סכ"ג)

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• מילוי המשאלות לטובה – בפרט כשיש זכות הרבים
• ברכה לבריאות – "זה יכול לבוא אצלי לידי שימוש"
• בשו"ט בכל הענינים הטובים – ושענינים אחרים בכלל לא יהיו! תמיד להתאוות ליותר
• שירת אשה – רק עבור נשים
• בכחו של כל יהודי להשפיע על סביבתו

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט