קובץ דברי משיח – חג השבועות תשמ"ח

קובץ דברי משיח – חג השבועות תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות יום ב' דחג השבועות.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
השייכות דחה"ש עם משה, דוד והבעש"ט, גם בדורות שלפני דוד והבעש"ט – בבחי' מקיף, והולך ומתגלה מדור לדור באופן פנימי

מאמר (כעין שיחה) ד"ה והחכמה מאין תמצא:
אחרי ימי הספירה נעשית בחה"ש המשכת שער הנ' דבינה – הממוצע בין חכמה לבינה, אין ויש; הביאור בעמק המלך [שבד"כ אינו מובא בחסידות] שאין הוא חכמה שלמעלה מאריך שהוא בינה, ומחכמה שלמעלה מסדר ההשתלשלות נמשך שער הנ' – כתר; בימי הספירה לא מסתפקים רק בבירור המדות, אלא ממשיכים בהם מבחי' שער הנ' השייכת להם, ובחה"ש ממשיכים מהבחינה בשער הנ' שלמעלה מהכל; גם כשזה נעשה רק ע"י יחידי סגולה זה פועל על כל ישראל, שכולם שמעו את עשה"ד, וכמודגש בקביעות שנה זו שממשיכים מקדושת ועונג שבת ביו"ט; ההמשכות נותנות כח להמשך העבודה בכל השנה; הקשר דביאת משיח לחה"ש

שיחה ב':
א) ההדגשה דזמן מ"ת – מעשה בפועל; שלילת העדר העשי' בהפצת היהדות ובחינוך ילדי ישראל
ב) השתתפות בכינוס תורה: מעשה וכוונה במצוות

שיחה ג':
א) הוראות ממשה, דוד והבעש"ט באופן הפצת המעיינות חוצה
ב) התעוררות ע"ד שיעורי חת"ת ושאר שיעורי הקיץ

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים כ' סיון תשמ"ח

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט