פרסום ראשון: קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת תשכ"ה

פרסום ראשון: קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת תשכ"ה

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". [בשנת תשמ"ט היו פרשיות חוקת-בלק מחוברים, והקובץ של התוועדות ש"פ חו"ב תשמ"ט יופיע אי"ה שבוע הבא].
בקובץ הנוכחי – הנחה בלתי מוגה מהתוועדות ש"פ חוקת, יו"ד תמוז תשכ"ה (כקביעות שנה זו) – בפרסום ראשון.

[רוב תוכן התוועדות זו הוגה (אחרי עריכה כו') ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ונדפס בסדרת לקוטי שיחות (בשלושה מקומות, כמפורט בהערה בתחילת השיחה כאן). כעת אנו מפרסמים לראשונה הנחה בלתי מוגה מההתוועדות, דרכה יכולה הלומד להתרשם מסגנון וסדר הדברים בעת אמירתם בשעת מעשה, וכמו"כ ישנם כו"כ פרטים שנשמטו בעת העריכה בלקו"ש ומתפרסמים כאן לראשונה.

בשני מקומות באו בשוה"ג הערות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שענה למניחים על שאלות בשיחה (מענות אלו נתפרסמו גם בעבר)].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ביאור בפרש"י ר"פ חוקת "לפי שהשטן ואוה"ע מונין את ישראל כו'": החילוק בין החוקה דפרה אדומה לשאר החוקים שבתורה

שיחה ב':
המשך הביאור בפרש"י: הטעם שרש"י אינו מפרש "זאת חוקת התורה" בפ' מטות ו"זאת חוקת הפסח" בפ' בא; הקשר ללקו"ת פרשתנו

שיחה ג':
ביאור בפרש"י ס"פ חוקת "משה הרגו כדאיתא בברכות בהרואה, עקר טורא בר תלתא פרסי וכו'"; הקשר לי"ב תמוז

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"א תמוז תשמ"ח (כקביעות שנה זו), עם ראש העיר חיפה מר ארי' גוראל.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט