עב) אם בחוקותי תלכו – ש״פ בחוקותי, י״ז אייר, ערב ל״ג בעומר ה׳תשד״מ

בס״ד. ש״פ בחוקותי, י״ז אייר, ערב ל״ג בעומר ה׳תשד״מ

הנחה בלתי מוגה

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם1, ומבאר בזה כ״ק אדמו״ר הזקן בלקו״ת פרשתנו2 (אין דער חסידישער פרשה פון דער וואָך) דענין בחוקותי תלכו קאי על בחי׳ החקיקה שבתורה, והיינו קיום המצוות במחשבה (שהיא בבחי׳ חקיקה), ומ״ש ואת מצוותי תשמרו קאי על המצוות בדיבור, ואח״כ ועשיתם אותם היינו קיום המצוות במעשה, וחשיב כאן את קיום המצוות בכל ג׳ הלבושים דמחשבה דיבור ומעשה. והנה עבודה זו בכלל, ובפרט כפירוש התורת כהנים (הובא בפרש״י) דאם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, בבחי׳ עמל, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, שהלימוד מביא לידי מעשה, הנה עי״ז באים לכל הברכות האמורות בהמשך הפרשה, ונתתי גשמיכם בעתם וגו׳3 וכל הברכות שלאחרי זה עד לגאולה באופן דוהתהלכתי בתוככם גו׳ ואולך אתכם קוממיות4. דענין קוממיות הוא שיהיו כקומת אדם או כשתי קומות (כדאיתא בגמרא סנהדרין5), וענין והתהלכתי הוא ב׳ הליכות, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה6, היינו שלעתיד לבוא יהיו ב׳ המעלות7, וכמבואר8 גם בענין ושמתי כדכד שמשותיך9, כדין וכדין10, דלעתיד לבוא יהיו ב׳ המעלות דעבודה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה.

ולהבין השייכות המיוחדת בעבודה הנ״ל עם הגאולה, הנה ידוע11 דבתורה נאמר אלה תולדות מלא ב׳ פעמים, פ״א בבריאת העולם, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם12, ופעם ב׳ לגבי לידת פרץ שממנו בא משיח, אלה תולדות פרץ13, דאף שהם ב׳ ענינים בפני עצמם ובב׳ זמנים בפני עצמם, דענין תולדות מלא שבבריאת העולם הוא מלמעלה למטה, דכן נברא העולם ע״י הקב״ה, על מילואו נברא14, משא״כ ענין תולדות מלא דלעתיד לבוא נפעל ע״י מעשינו ועבודתינו, מלמטה למעלה, בכל זאת הנה ענין תולדות מלא, שנעשה ע״י מעשינו ועבודתינו, פועל עילוי גם באלה תולדות מלא הא׳, היינו בבריאת העולם על מילואו כפי שהוא ע״י הקב״ה.

וביאור הענין הוא, דהנה ידוע מה שאמרו רז״ל15 נתאוה הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים. וזה תכלית כוונת הבריאה, לעשות לו ית׳ דירה בתחתונים16. והיינו, דמצד למעלה כבר ישנה כוונה זו בבריאת העולם לכתחילה, אלא שבנ״י ע״י עבודתם צריכים להמשיך תאוה זו מן התאוה אל הכח ומן הכח אל הפועל17. ועי״ז נעשה האדם שותף להקב״ה במעשה בראשית18, ע״י עבודתו לעשות את הדירה בפועל, דענין זה יהי׳ לעתיד לבוא בגמר שלימות העבודה (כמבואר בתניא19). ויש לומר, דמה שכוונה זו היא מלכתחילה בבריאה, שזהו הכח לבנ״י שיוכלו לעשותה בפועל, נרמז ג״כ במה שאמרו רז״ל20 על הפסוק21 ורוח אלקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, והיינו שעוד לפני הבריאה בפרטיות (שהי׳ העולם מים במים22 ואח״כ היתה בריאת כל פרטי הנבראים), כבר הי׳ בו ענין רוחו של משיח, היינו הכוונה והתכלית שתתגלה לעתיד לבוא. וכפשטות הענין, דפסוק זה (ורוח אלקים גו׳) נאמר לפני שלימות הבריאה, לפני שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם גו׳, תולדות מלא כנ״ל. והגם שענין זה נאמר אחרי הפסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, מ״מ הרי אמרו רז״ל23 שמחשבתם של ישראל קדמה אפילו לתורה, והתורה קדמה לעולם אלפיים שנה24, דמזה מובן שישראל קדמו לעולם (יותר מאלפיים שנה), וזה כולל גם בחי׳ משיח, שהרי משיח הוא היחידה הכללית של ישראל25. ואופן פעולת משיח בעולם הוא, דהגם שהוא מקיף מלמעלה, מרחפת על פני המים (למעלה מהמים), מ״מ הוא שייך אל המים ומקיף אותם, ובפרט שכל העולם מקורו מהמים, כמארז״ל שהי׳ העולם מים במים, ולפיכך זה נותן את הכח שאח״כ יוכלו ישראל ע״י עבודתם לעשות לו ית׳ דירה בתחתונים.

והנה בנוגע לאופן העבודה דישראל בעולם, שמביאים אותו לתכלית שלימותו, הנה נוסף לזה שהיא צריכה להיות בעולם למטה (בג׳ הלבושים דמחשבה דיבור ומעשה), אמרו רז״ל26 אשר ברא אלקים לעשות לתקן, היינו שהתיקון נרמז בתיבת לעשות. ועד״ז ידוע27 הדיוק בלשון התניא28 שכל הגילויים דלעתיד לבוא תלויים במעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות, דהלשון מעשינו הוא בדיוק. דענין29 המעשה הוא מלשון כפי׳ מלשון30 מעשין על הצדקה. ועד״ז הלשון ועבודתינו הוא מלשון כפי׳, וכמבואר באגה״ק ד״ה והי׳ מעשה הצדקה שלום31, דעיקר מעלת העבודה הוא בבחי׳ עשי׳ וכפי׳, שזהו ענין העמל. וכמ״ש32 אדם לעמל יולד, דעיקר עבודת האדם צ״ל באופן דעמל דוקא. ויש לקשר זה גם עם אופן הגאולה ע״י משיח צדקנו, שגם הוא נקרא בתואר אדם (וכמבואר בכמה מקומות (בשער האמונה33 ועוד34) במ״ש35 (על משיח צדקנו) הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד, דמאד הוא אותיות אדם בצירוף אחר), ובמילא גם עליו חל הענין דאדם לעמל יולד. ויש לומר שזהו מה שמבואר בגמרא במסכת סנהדרין36 שמשיח יושב בשערי רומי ויתיב בין עניי סובלי חלאים וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד אמר דילמא מבעינא דלא מיעכב וכו׳, היינו שיוכל לגאול את ישראל מיד, בשעתא חדא וברגעא חדא.

וזהו אם בחוקותי תלכו גו׳, דהיינו העבודה בג׳ הלבושים דמחשבה דיבור ומעשה, דאף שהם לבושי הנפש מ״מ על ידם הוא קיום התורה ומצוותי׳ (כדאיתא בתניא בהתחלתו37), ועד״ז קאי כפירוש התורת כהנים (דתורה בפירושה ניתנה38) על ענין העמל בתורה, בחי׳ היגיעה, שזהו בחי׳ אותיות החקיקה שבנפש, עי״ז באים לכל הברכות המנויות בהמשך הפרשה. וכדאיתא בזהר39 דקוב״ה אסתכל באורייתא וברא עלמא בר נש מסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא. ועד שבאים לכל היעודים שלאחרי זה40, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, עד ואולך אתכם קוממיות. ובפרט ע״פ הבטחת ודברי כ״ק מו״ח אדמו״ר, שאנו עומדים כבר בהזמן דעקבתא דעקבתא דמשיחא. ויקויים מיד מ״ש והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים, במהרה בימינו ממש, בביאת משיח צדקנו.

__________

1) ריש פרשתנו (בחוקותי כו, ג).
2) מה, א ואילך.
3) שם, ד.
4) שם, יב.
5) ק, א.
6) ראה מאמרי אדה״ז על פרשיות התורה והמועדים ח״ב ע׳ תרג. אוה״ת פרשתנו (כרך ב) ע׳ תרמ ואילך. ועוד.
7) ראה ספר הליקוטים – דא״ח צ״צ ערך לע״ל ע׳ תרכה ואילך. וש״נ.
8) לקו״ת פ׳ ראה כו, ג ואילך. ובכ״מ.
9) ישעי׳ נד, יב.
10) ראה ב״ב עה, א.
11) ראה ב״ר פי״ב, ו. שמו״ר פ״ל, ג.
12) בראשית ב, ד.
13) רות ד, יח.
14) ראה ב״ר פי״ד, ז. פי״ג, ג.
15) ראה תנחומא נשא טז. פרשתנו ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו.
16) ראה תניא שם ואילך. ובכ״מ.
17) ראה לקו״ש ח״כ ע׳ 283 ואילך. וש״נ.
18) ראה שבת י, א. קיט, ב.
19) שם.
20) ב״ר פ״ב, ד.
21) בראשית א, ב.
22) ראה ב״ר פ״ה, ב.
23) ב״ר פ״א, ד.
24) ראה מדרש תהלים צ, ד. ב״ר פ״ח, ב. ויק״ר פי״ט, א. תנחומא וישב ד. וש״נ. זח״ב מט, א.
25) רמ״ז לזהר ח״ב מ, ב. ח״ג רס, ב. וראה שער וספר הגלגולים בתחלתו. קונטרס ענינה של תורת החסידות ס״ה (ע׳ ד). וש״נ.
26) ראה ב״ר פי״א, ו ובפרש״י שם.
27) ראה לקוטי לוי״צ לתניא רפל״ז (ע׳ טו). הובא ונתבאר בד״ה והי׳ עקב תשכ״ז פ״ג (סה״מ דברים ח״א ס״ע קנד ואילך).
28) שם.
29) ראה תו״א משפטים עו, א. שם, ג. סה״מ תרל״ו ח״ב ע׳ רפט. תרע״ח ע׳ קכא. תרצ״ט ע׳ 191. ובכ״מ.
30) ראה ב״י לטור יו״ד סרמ״ח.
31) סי״א (קיז, סע״א ואילך).
32) איוב ה, ז. וראה סנהדרין צט, ב.
33) לאדהאמ״צ – פנ״ו.
34) ראה זח״ג רמו, ב (ברע״מ). ב״ר פ״ח, ה ובפרש״י. ספר הגלגולים ספ״א. מגלה עמוקות אופן קפ. תו״א ויחי מו, ד. לקו״ת שה״ש נא, סע״ב-ג. ביאוה״ז (לאדהאמ״צ) בלק קב, א. קה, ב. ועוד.
35) ישעי׳ נב, יג.
36) צח, א. וראה לקו״ש חכ״ב ע׳ 79.
37) פ״ד.
38) ראה הקדמת הרמב״ם לספר היד ולפיה״מ.
39) ח״ב קסא, ב.
40) פרשתנו כו, ה ואילך.

[סה"מ ויקרא ע' שלא ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תשד״מ ע׳ קמב ואילך. התוועדויות תשד״מ ח״ג ע׳ 1710 ואילך.


סגירת תפריט