נח) ויהיו חיי שרה – ש״פ חיי שרה, כ״ז מרחשון, מבה״ח כסלו ה׳תשכ״ג

״[אמר] מאמר ד״ה ויהיו חיי שרה [ואח״כ אמר:] המאמר הזה מ״ביכל״ שהוציאו עם מאמרי אדמו״ר הזקן משנת תקס״ב, ושמה המאמר מתחיל כי בשדה מצאה, ובאוה״ת של הצ״צ הוא ויגדלו הנערים, ומאדמו״ר האמצעי בהשמטות בביאוה״ז ישנו קצת, והכל עשו יפה בעתו, והכל תלוי במזל אפילו ס״ת שבהיכל, שעברו כמה שנים מתקס״ב עד עכשיו ועכשיו יודפס המאמר הזה ג״כ, וכפתגם הצ״צ שדברי דפוס הם לדורי דורות. ואח״כ נוכל לראות בהשוואה למאמר כמו שהוא באוה״ת״ (שיחות קודש תשכ״ג ע׳ 69. ועיי״ש עוד).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט