מפתח לעניני משיח וגאולה

ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תש״כ
ס״ע יז-ח – ענין הגאולה (געתה פרתו כו׳) החלה מיד אחר החורבן. אריכות הגלות כדי להגיע לגילוי פנימיות התורה בגאולה.
ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תשכ״ב
ע׳ כז – הגילוי דגאולה העתידה, ששמו הגדול יומשך בהשתלשלות העולמות.
ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תשל״ג
ע׳ לח ואילך – יציאת מצרים וגאולה העתידה כלולות זו בזו.
ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תשל״ו
ע׳ מב ואילך – יציאת מצרים נתינת כח לגאולה העתידה. הגלות (בגשמיות ורוחניות) הכנה לגילוי פנימיות התורה בגאולה.
ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תשל״ז
ע׳ מח ואילך – יסורי הגלות הכנה לגאולה. ממירים זה ביגיעה בתורה. זוכים לגאולה ע״י העמידה בתוקף אפילו על דברים הקטנים (כמו לא שינו שמם וכו׳).
ד״ה הבאים ישרש יעקב – אור לכ״ד טבת תשל״ח
ע׳ נג ואילך – השרשת הגאולה מתחילה מיד בעת הירידה. לא נודע קיצו, כי פנימיות התורה (שתתגלה בהגאולה) לא נודע קיצה.
ד״ה הבאים ישרש יעקב – אור לכ״ד טבת תשל״ט
ע׳ סה – זכירת יציאת מצרים בכדי לדעת איך יהי׳ לע״ל ואיך להתכונן לזה.
ד״ה הבאים ישרש יעקב – ש״פ שמות תשמ״ג
ע׳ עב-ג – פעולת הצמיחה דהגאולה תהי׳ בכל העולם כולו.
ד״ה ואלה שמות – ש״פ שמות תשמ״ו
ע׳ עו ואילך – כל הגלויות המשך א׳ המביאים לגאולה. הגאולה כלולה ביציאת מצרים, ועד״ז פנימיות התורה שתתגלה היתה כלולה במ״ת. לע״ל יהי׳ גילוי הוי׳ דלעילא.
ד״ה הבאים ישרש יעקב – ש״פ שמות תשמ״ח
ע׳ פד ואילך – ב׳ פירושים בישרש יעקב: גילוי שרש הנשמה בגאולה, וקיום המצוות. והקשר ביניהם: קיום המצוות עכשיו הוא הכנה וההשרשה דהגאולה. יתרון האור מהחושך ע״י קיום המצוות עכשיו, וגילוי אוא״ס ע״י קיום המצוות שבזמן הבית. הקדמת ענין הגאולה בתורה (במאמר הצ״צ) מקדימה את הגאולה.
ד״ה וידבר גו׳ וארא – ש״פ וארא תשי״ב
ע׳ צא – הגילוי דלעתיד ע״י העדר העבירות, שלעניני הלעו״ז לא תהי׳ אחיזה.
ד״ה וידבר גו׳ וארא – ש״פ וארא תשי״ד
ע׳ צז, קא-ב – שלימות הגילוי דמ״ת בגאולה העתידה ע״י קיום המצוות עכשיו.
ד״ה לכן אמור לבני ישראל – ש״פ וארא תשח״י
ע׳ קיב ואילך – ד׳ לשונות של גאולה כוללים גאולה העתידה, נגאלין ע״י תשובה, ד׳ מדריגות בתשובה כנגד ד׳ לשונות של גאולה.
ד״ה לכן אמור לבני ישראל – ש״פ וארא תשכ״א
ע׳ קכד ואילך – ד׳ לשונות של גאולה כוללים גאולה העתידה, נגאלין ע״י תשובה, ד׳ מדריגות בתשובה כנגד ד׳ לשונות של גאולה.
ד״ה וארא אל אברהם – ש״פ וארא תשל״ד
ע׳ קע ואילך – העבודה דוארא תהי׳ גם לע״ל. הרעותה בעקבתא דמשיחא כהכנה לגאולה. ד׳ מדריגות בתשובה כנגד ד׳ לשונות של גאולה.
ד״ה וארא אל אברהם – ש״פ וארא תשל״ה
ע׳ קעד – לע״ל גילוי פנימיות התורה שלמעלה ממדידה, ולכן גם גילוי שם הוי׳ למעלה ממדה.
ד״ה וארא אל אברהם – מוצאי ש״פ וארא תשל״ח
ע׳ קפד ואילך – הענין דהרעותה (שאין כ״כ התעוררות לקיום התומ״צ) דוקא בעקבתא דמשיחא. גלות וגאולה עיבור ולידה. ע״י התבוננות בבלבולים שזה הוכחה שביאת המשיח קרובה מאוד, מקבלים עידוד והתעוררות בעבודה. וזהו הכנה ללילה כיום יאיר.
ד״ה וארא אל אברהם – מוצאי ש״פ וארא תשל״ט
ע׳ קצה ואילך – גלות וגאולה עיבור ולידה. הקב״ה נותן כח גם בזמן הגלות לעורר את האהבה מעין מה שיהי׳ בגאולה.
ד״ה הוא אהרן ומשה – ש״פ וארא תשד״מ
ס״ע ריא-ב – כפיית בני נח לקיים הז׳ מצוות שלהם כהכנה לאהפוך אל עמים גו׳.
ע׳ ריג – אילו זכו היתה גאולה מצרים הגאולה האמיתית. אם צדיק א׳ הי׳ חוזר בתשובה שלימה הי׳ בא משיח. בגלות מצרים הי׳ מעין הענין דלעבדו שכם אחד.
ד״ה וארא אל אברהם – ש״פ וארא תשמ״ה
ס״ע רטו ואילך – גלות וגאולה עיבור ולידה. שלימות העולם בגאולה למעלה מהשלימות שהי׳ בבריאה. בירור המוחין לע״ל. עבודת האדם בגלות היא הסיבה שלמעלה מהמסובב (הגילוי דלעתיד).

סגירת תפריט