מפתח לעניני משיח וגאולה

ד״ה היום הזה גו׳ – ש״פ תבוא תשמ״א
ע׳ סו ואילך – שלימות קיום התומ״צ בארץ ישראל לע״ל. גילוי שם הוי׳ לע״ל ע״י ההעלם דשם אלקים עכשיו. הפיכת החושך לאור.
ד״ה היום הזה גו׳ – ש״פ תבוא תשמ״ו
ע׳ פו-ז – שלימות קיום התומ״צ לע״ל ע״י שלימות האדם, החפץ והעולם.
ד״ה כי כארץ תוציא צמחה – ש״פ נצו״י תשי״ט
ס״ע קח ואילך – ביום שכולו שבת יהי׳ חד חרוב, כי יורגש הפנימיות בחיצוניות.
ד״ה שוש אשיש בהוי׳ – ש״פ נצו״י תש״מ
ס״ע ריד – גילוי ש״ע נהורין לע״ל ע״י עבודתנו בזמן הגלות.
ד״ה כנשר יעיר קנו – ש״פ האזינו תשמ״ו
ע׳ רפג – לע״ל לא תהי׳ עבודת הבירורים כ״א העבודה בקדושה גופא.
ד״ה תורה צוה לנו משה – יום שמח״ת תשי״ט
ע׳ רצה – בתורתו של משיח יתגלה בתורה שבע״פ כל הענינים שבתושב״כ, בחי׳ נישואין.

סגירת תפריט