מפתח לעניני גאולה ומשיח

ד״ה ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים תשל״ד
ע׳ כב – העילוי דבת ציון לע״ל.
ס״ע כג-ד – גם לע״ל נק׳ הקו בשם קו.
ד״ה ציון במשפט תפדה – ערב ר״ח מנ״א תשל״ה
ע׳ כט – גודל השמחה מהמועדים שיתחדשו לע״ל (ג׳ השבועות).
ע׳ לב – השייכות דתשובה לגאולה.
ע׳ לד – אמיתית הענין דפדה בשלום גו׳ בביאת המשיח.
ד״ה ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים תשל״ה
ע׳ לה-ו – משיח אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא ע״י צדקה. משיח יחידה הכללית.
ע׳ לז – עכשיו תלמוד גדול, בימות המשיח מעשה גדול מצד מעלת הדומם.
ד״ה ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים תשל״ט
ע׳ נד – המעלה דעבודת הקרבנות אפי׳ לגבי העבודה דעקבתא דמשיחא.
ד״ה ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים תשמ״א
ע׳ סה-ו – מעלת האור הבא אחרי החושך דוקא – גאולה אחרי חושך הגלות.
ע׳ סו-ז – לע״ל הנשמה ניזונית מן הגוף, יתרון האור מן החושך.
ד״ה ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים תשמ״ו
ע׳ פ – הפיכת הצומות לע״ל ע״י האמת והשלום אהבו.
ד״ה ושננתם לבניך – ט״ו מנ״א תשל״ח
ע׳ צט, קג – העילוי דתשעה באב שבו נולד משיח.
ע׳ קד – לע״ל מעשה גדול מצד מעלת התשובה והמעשה.
ד״ה ויענך וירעיבך ויאכילך גו׳ – ש״פ עקב תשי״ז
ע׳ קלד – ההעלם דזמן הגלות בשביל הגילוי, כמשל בן המחפש את אביו.
ד״ה והי׳ עקב תשמעון גו׳ – ש״פ עקב תשכ״ז
ע׳ קנג ואילך – בעקבתא דמשיחא תשמעון ודאי. ימות המשיח ותחיית המתים ע״י מעשינו ועבודתנו.
ד״ה וכתבתם על מזוזות – ש״פ עקב תשכ״ט
ע׳ קעו – השמירה דמזוזה לע״ל.
ד״ה והי׳ עקב תשמעון – מוצאי ש״פ עקב תשל״ח
ע׳ ריג – בעקבתא דמשיחא תשמעון ודאי. נמצאים כבר באחרית הימים.
ע׳ רטו – לע״ל יתגעגעו לענין האתכפיא.
ד״ה ויאכילך את המן – ש״פ עקב תשד״מ
ע׳ רכג ואילך – המשכת טל תחי׳ דלע״ל ע״י עבודתנו עתה.
ד״ה והי׳ עקב תשמעון – ש״פ עקב תשמ״ה
ע׳ רכז – שמירת כל התומ״צ בעקבתא דמשיחא יביא את השכר המפורש לאח״ז.
ד״ה ארץ הרים ובקעות – ש״פ עקב תשמ״ז
ע׳ רלב-ג – למטר השמים תשתה מים גם לע״ל.
ד״ה ושמתי כדכד שמשותיך – ש״פ ראה תשט״ז
ע׳ רנב-ג – שהם וישפה, ב׳ אופנים בגילוי אלקות לע״ל, ובעבודה בזה״ז.
ד״ה ושמתי כדכד שמשותיך – ש״פ ראה תש״ל
ע׳ רפז ואילך – ושמתי כדכד גו׳ ושעריך גו׳ וכל גבולך גו׳ – ג׳ מעלות בישראל לע״ל.
ד״ה ושמתי כדכד שמשותיך – ש״פ ראה תשל״ד
ע׳ רצד ואילך – היעוד ושמתי כדכד שמשותיך לע״ל דוקא בגשמיות.
ד״ה כי תצא למלחמה – ש״פ תצא תשמ״ה
ע׳ שלד – יחוד קוב״ה וכנס״י בתכלית השלימות בגאולה, מהרה ישמע כו׳.

סגירת תפריט