מפתח לעניני גאולה ומשיח

ד״ה וידבר גו׳ במדבר – ש״פ במדבר תשל״ד
ע׳ מא – העבודה המביאה לתחיית המתים, גילוי ניצוץ האלקי שבכל דבר.
ע׳ מב – גילוי עתיק לע״ל, והשייכות לחג השבועות.
ד״ה וידבר גו׳ שאו את ראש – ש״פ במדבר תשמ״א
ע׳ נב – שלימות התורה והתפילה לע״ל, ומעין זה בזמן הגלות.
ד״ה והי׳ מספר בני ישראל – ש״פ במדבר תשמ״ג
ע׳ נה ואילך – המנין דבנ״י לע״ל, למעלה ממספר במספר.
ד״ה וידבר גו׳ שאו את ראש – ש״פ במדבר תשד״מ
ס״ע סב-ג – גילוי תורה חדשה לע״ל ע״י שלימות ההתאחדות דבנ״י.
ד״ה כה תברכו את בנ״י – ש״פ נשא תשמ״ה
ע׳ קלז – הפצת המעיינות באופן דיתפרנסון מביאה לגאולה.
ד״ה נשא את ראש – ש״פ נשא תשמ״ח
ע׳ קמה-ו – ביטול הקליפות וגילוי אלקות במשכן כהכנה לענינים אלו לע״ל.
ד״ה בהעלותך את הנרות – ש״פ בהעלותך תשכ״ח
ס״ע קנו ואילך – הגילויים דלע״ל למעלה מיצי״מ; ההכנה לגילויים דלע״ל ע״י מעשינו ועבודתינו.
ד״ה ראיתי והנה מנורת זהב – ש״פ בהעלותך תשמ״א
ע׳ קעז ואילך – בנ״י מקשה אחת בזמן הגלות ע״י אחדות ישראל, ועי״ז זוכים לגילוי דמנורת זהב כולה לע״ל.
ד״ה שלח לך – ש״פ שלח תשי״א
ע׳ קפז-ח – לויתן ושור הבר בעבודת הצדיקים.
ע׳ קצב – לע״ל תהי׳ ראי׳ באלקות, ולא יהי׳ שייך ענין דהיפך הקדושה.
ד״ה שלח לך – ש״פ שלח תשל״ח
ע׳ רצו ואילך – כיבוש ארץ ישראל הרוחנית כהכנה לגאולה דארץ ישראל כפשוטה.
ד״ה להבין ענין הנסכים – ש״פ שלח תשמ״ז
ע׳ שמג-שדמ – ועמדו זרים ורעו צאנכם בגאולה אחרי שכבר ביררו הגשמיות בזה״ז.

סגירת תפריט