מו) פינחס בן אלעזר – ש״פ פינחס, כ״ד תמוז, מבה״ח מנ״א ה׳תשכ״ה

בס״ד. ש״פ פינחס, כ״ד תמוז, מבה״ח מנחם-אב ה׳תשכ״ה

הנחה בלתי מוגה

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן גו׳1, ומביא בזה כ״ק אדמו״ר מהר״ש במאמרו ד״ה זה2 מ״ש בספרים3 שפינחס הי׳ גלגול נדב ואביהוא, ועי״ז שקינא קנאת זמרי, תיקן את חטא נדב ואביהוא4. ומקשה בזה, דמכיון שחטא נדב ואביהוא הי׳ מה שהי׳ אצלם בקרבתם לפני הוי׳ וימותו5, רצוא בלי שוב, כלות הנפש6, הנה כיצד תיקן פינחס חטא זה עי״ז שקינא קנאת זמרי, שזה עצמו הרי הוא ענין של מסירות נפש. ומקשה עוד7, מה הי׳ חטא נדב ואביהוא שהי׳ אצלם הענין דרצוא ומסירות נפש, שהרי מסירות נפש היא עבודה נעלית ביותר, שהרי צ״ל הענין דלמסור נפשו באחד8, ולמה קדמה שמע לוהי׳ אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה9, שקבלת עול מלכות שמים הוא הענין דרצוא ומסירות נפש. גם ידוע10 מה שאמר המגיד להבית יוסף שיתוקד על קדושת שמי׳ רבא (אלא שמפני טעם לא זכה לזה), שיתוקד על קדושת שמי׳ רבא הוא בדוגמת ותצא אש מלפני הוי׳11 דכתיב בנדב ואביהוא, וא״כ במה מתבטא (אין וואָס איז באַשטאַנען) חטאם.

ומבאר שם12, שהתכלית היא העבודה דתורה ומצוות, עבודה שמצד הגוף, אלא שהשלימות דקיום התומ״צ היא שקיומם יהי׳ במסירות נפש. אמנם מס״נ לבד אינו תכלית. ולכן, זהו באמת הטעם שצ״ל קדימת שמע לוהי׳ אם שמוע, כדי שהקבלת עול מצוות שבוהי׳ אם שמוע יכלול בו השלימות דקבלת עול מלכות שמים שבשמע. דשמע מצד עצמו אינו תכלית, אלא רק הקדמה לוהי׳ אם שמוע.

וזהו13 גם החילוק בין הרצוא ומסירות נפש דנדב ואביהוא למסירות נפש דפינחס, ועד״ז מסירות נפש של הבית יוסף (שהבטיחו המגיד), שאצל נדב ואביהוא היתה הסתלקות הנפש מהגוף. הגוף נשאר שלם, והנפש הסתלקה מהגוף, בדוגמת שבעולם התהו היתה יציאת האורות מהכלים, ואין זה כפי הכוונה14. משא״כ המסירות נפש דפינחס היתה מסירת הגוף15, ועד״ז המסירות נפש של הבית יוסף. וזהו תכלית ענין הרצוא, שלא יהי׳ באופן דיציאת האור מהכלי, אלא אדרבה, שהרצוא יביא לשוב. כי הרצוא אינו מצד הטבע שלו, אלא בביטול, כדי לפעול (דורכפירן) הכוונה, שאז הרצוא מביא לשוב. דזהו מה דאיתא16 על ר׳ עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, שהחידוש דר׳ עקיבא הי׳ מיד בהכניסה, שהנכנס הי׳ בשלום, שלכן יצא בשלום17.

וזהו ג״כ החידוש דקרבנות (שפרשת הקרבנות כתובה בפ׳ פינחס18), שבקרבנות הי׳ הרצוא ושוב. דאע״פ שבכל מצוה ישנו הרצוא ושוב, אמנם בקרבנות נמצאים שני הקוין דרצוא ושוב יותר בגילוי. דזהו19 מ״ש20 על קרבנות ריח ניחוחי, דריח הוא העלאה מלמטה למעלה, וניחוחי הוא המשכה מלמעלה למטה, שוב, וכמארז״ל21 נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. ובפרטיות19, בההמשכה דקרבנות שני ענינים, שאמרתי, המשכת אתערותא דלעילא שקודם לאתערותא דלתתא, והנחת רוח מזה שנעשה רצוני, אתערותא דלעילא שלאחרי אתערותא דלתתא.

והנה בלקו״ת פרשתנו22 [המאמר נמצא גם בסידור23, יותר באריכות. ומכיון שזה עתה הדפיסו את הסידור24, הרי בדבר חדש יש חביבות יתירה (כדברי אדמו״ר האמצעי)25, ומן הסתם ילמדו את כל המאמרים דהסידור, ובכללם גם מאמר זה], מדייק מה שבתחילת פרשת הקרבנות כתיב ב״פ ואמרת (ואמרת אליהם את קרבני לחמי גו׳20, ואמרת להם זה האשה26), ומבאר, שבמצוות יש שלשה ענינים, מחשבה דיבור ומעשה. ולכן כתיב ב״פ ואמרת, ואמרת הראשון הוא בנוגע למחשבה ודיבור, והשני בנוגע למעשה27.

__________

1) פרשתנו (פינחס) כה, יא.
2) סה״מ תרכ״ט (קה״ת, תשנ״ב) ע׳ עדר.
3) ראה זח״ג ריז, א. חסד לאברהם מעין ד נהר נו. מגלה עמוקות אופן קלז. ובכ״מ.
4) ראה גם סד״ה וידבר גו׳ פינחס תער״ג (המשך תער״ב ח״א ע׳ שי-שיא). העת״ר (שם ח״ב ע׳ א׳סח).
5) ר״פ אחרי (טז, א).
6) ראה בארוכה ד״ה וידבר גו׳ אחרי מות תרמ״ט (סה״מ תרמ״ט ע׳ רלג ואילך). תשכ״ב (סה״מ ויקרא ע׳ קעז ואילך). לקו״ש ח״ג ע׳ 987 ואילך.
7) ראה גם אוה״ת אחרי (כרך ב) ע׳ תקמט.
8) ראה תו״א וישב כט, ב. לקו״ת פ׳ ראה כה, א. אוה״ת תרומה ע׳ א׳שסז. בהר (כרך ב) ע׳ תריב. (כרך ד) ע׳ א׳קמא. וש״נ.
9) ברכות יג, א (במשנה).
10) מגיד מישרים ר״פ בראשית סד״ה הלא לך למנדע. ר״פ תצוה. ובכ״מ. וראה גם לקו״ש חכ״א ע׳ 176-7 (וש״נ). סה״ש תשנ״ב ח״ב ע׳ 405. ועוד – נסמן בסה״מ תרכ״ט שם.
11) שמיני י, ב.
12) סה״מ תרכ״ט שם ע׳ ערה ואילך.
13) בהבא לקמן – ראה סד״ה הנ״ל תרכ״ט (סה״מ תרכ״ט שם ע׳ רפ). וש״נ.
14) ראה בארוכה אוה״ת אחרי שם ע׳ תקמט-נ. ד״ה ויהס כלב תשכ״ו (לעיל ח״א ע׳ רנו ואילך). וש״נ.
15) ראה סה״מ דברים ח״א ע׳ קנח. וש״נ.
16) ירושלמי חגיגה פ״ב ה״א.
17) ראה לקו״ש שם ע׳ 990-1.
18) כח, א ואילך.
19) ראה לקו״ת פרשתנו עו, א.
20) פרשתנו שם, ב.
21) ספרי (הובא בפרש״י) עה״פ פרשתנו שם, ח. וראה גם פרש״י תצוה כט, כה. ויקרא א, ט.
22) עה, סע״א ואילך.
23) עם דא״ח – לא, ג ואילך.
24) יו״ד שבט, ה׳תשכ״ה (תאריך הפתח-דבר).
25) דרך חיים בסוף ההקדמה.
26) פרשתנו שם, ג.
27) ע״כ הגיע לידינו. וראה בכ״ז ד״ה צו את בנ״י תשד״מ (לקמן ע׳ שכב ואילך). המו״ל.

[סה"מ במדבר ח"ב ע' רפב ואילך]

מאמר זה נדפס כאן לראשונה (מהנחה פרטית), ובתוספת מ״מ וכו׳.

סגירת תפריט