מו) ויאמר גו׳ בעשור לחודש – ש״פ בא, ה׳ שבט ה׳תשמ״א

בס״ד. ש״פ בא, ה׳ שבט ה׳תשמ״א

הנחה בלתי מוגה

ויאמר ה׳ אל משה ואל אהרן גו׳ דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה גו׳ והי׳ לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו גו׳ ואכלו את הבשר בלילה הזה גו׳1. וצריך להבין, מהו הענין שבראש חודש נצטוו שבעשור לחודש יקחו את השה, ובי״ד בו ישחטוהו, ובט״ו בו יאכלוהו.

ויובן זה בהקדם מה שמביא כ״ק אדמו״ר הצ״צ באוה״ת2, דאיתא בזהר3 בעשור לחודש הזה, אמאי בעשור. פירוש, דהוה לי׳ לומר בעשירי לחודש הזה ואמאי כתיב בעשור. אך הביאור בזה הוא, דעשור פירושו שאין הוא העשירי בלבד, אלא הוא כולל את כל העשרה.

וביאור הענין הוא, דהנה עבודת ישראל בזמן יציאת מצרים היתה לפעול ענין של חידוש בעולם, חודש של גאולה4, גאולה מגלות מצרים. ועבודה זו התחילה בראש חודש, ואח״כ נמשכה מראש חודש לכל ימי החודש. וכמבואר בלקו״ת5 ובעטרת ראש6 ובכמה מקומות7, דמה שנקרא בשם ראש חודש ולא תחילת החודש, הוא לפי שהוא בדוגמת הראש שבו כלולים כל הכחות שבאברי הגוף לפני התלבשותם באברים, וגם אחרי שמתלבשים באברים, הרי הראש הוא המנהיג אותם, דעד״ז הוא בראש חודש, שבו כלולה עבודת כל ימי החודש, וע״י העבודה בראש חודש כדבעי, פועלים על עבודת כל ימי החודש. ומזה מובן בעניננו, שעבודת החידוש נפעלה בתחילה בכללות בראש חודש, ואח״כ נמשכה בפרטיות בכל הימים עד לעשור בחודש.

והנה ההמשכה מראש חודש על כל הימים היא לימים כאלה שמוגדרים בגדר הזמן, קדימה ואיחור, עבר הוה ועתיד, דכל יומא ויומא עביד עבידתי׳8. ואין הכוונה בזה שהעבודה ביום הראשון היא רק ביום זה ח״ו, אלא שהיא פועלת גם על הימים שלאחריו, כי בכל יום יש לו בשלימות גם את עבודת הימים שעברו. וע״ד מ״ש באברהם אבינו, ראש לאבות9 [אחד הי׳ אברהם10] ואברהם זקן בא בימים גו׳11, שימיו היו יומין שלימין כו׳12. וכיון שהוא הי׳ ראש שבאבות, שענין האב הוא להוריש את כל עניניו לבניו עד סוף כל הדורות, וגם כתיב בי׳ בפירוש13 כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה׳ [דענין דרך הוי׳ הוא הדרך להמשיך בחי׳ הוי׳, מעלה מעלה, למטה מטה, וכמו הדרך כפשוטה, הרי הדרך האמיתית מוליכה מהפלטרין של מלך עד לפינה הכי רחוקה, כמבואר בביאורי הזהר14] לעשות צדקה גו׳, הרי מובן שאברהם אבינו ע״ה הוריש לכל ישראל גם ענין זה דבא בימים, שיכול לבוא עם הימים, יומין שלימין. וכמו שרואים בפשטות, דכאשר העבודה ביום הראשון היא כדבעי, הרי זה פועל גם על עבודתו ביום שלאחריו וכו׳. וזהו מ״ש בעשור לחודש הזה, ולא בעשירי, כי ביום זה קיימת אצלו גם העבודה של כל הימים שלפני זה.

וזהו ויאמר ה׳ אל משה גו׳. כי הנה הכח להעבודה הוא מבחי׳ משה שבכאו״א. וכמ״ש15 ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה׳ אלקיך וגו׳, וממשיך ומונה שם את כל עניני התורה ומצוותי׳. ואיתא בגמרא16, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, ואמרו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, ומבאר רבינו הזקן בתניא17, כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי׳ משה רבינו ע״ה. ומזה מובן, שהכח לכל העבודות הוא מבחי׳ משה רבינו ע״ה שבכאו״א. והכח שבראש חודש הוא על כללות העבודה, ואח״כ נמשך בכל פרטי עשר המדריגות, עד שבעשור לחודש ישנה העבודה דכל עשרת הימים.

וביאור הענין הוא, הנה חודש (שעליו נאמר החודש הזה לכם) היא ספירת המלכות, כמ״ש18 חודש אשתו. והיא בחי׳ שלומי אמוני ישראל19. והנה בתחילה המלכות היא בבחי׳ נקודה, ואח״כ הוא בנין המלכות בפרטי הט׳ ספירות שלה. וכמו בלבנה כפשוטה, שבראש חודש, ביום המולד, היא בבחי׳ נקודה, ואח״כ הולכת וגודלת כו׳. ועד״ז הוא בישראל, כי המלכות היא שרש נשמות ישראל כמאמר20 כל ישראל בני מלכים הם, דהנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל21, ושרשה למעלה בספירת המלכות, דזהו מה שגם ישראל דומין ללבנה, דהלבנה היא המאור הקטן22, וגם על ישראל כתיב23 מי יקום יעקב כי קטן הוא, ודוד24 הוא הקטן25 [עד שדוד רומז בפירוש ללבנה, וכדאיתא בגמרא26 שבעת גזירת המלכות הודיעו על מולד הלבנה ברמז במאמר דוד מלך ישראל חי וקיים]. וגם בעבודת ישראל ישנם ב׳ אופנים אלו, בחי׳ נקודה וקטנות, ואח״כ הבנין בפרטיות. וזהו מ״ש גבי לימוד התורה ונפשי כעפר לכל תהי׳ פתח לבי בתורתך27, דבתחילה הוא הביטול, ורק אח״כ הוא לימוד התורה. ועד״ז בקיום כל המצוות, מבואר בתניא28 דראשית העבודה ועיקרה ושרשה הו״ע הקבלת עול, וכמארז״ל29 אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, וכמו שאומרים בברכת המצוות שהטעם לקיום המצוות הוא אשר קדשנו במצוותיו וצונו, לא מחמת הטעם שלהם או הסגולה שבהם, אלא משום שכך צונו. ורק אחרי הקדמת הקבלת עול בא קיום המצוות בפרטיות (ע״ד בנין המלכות). דתחילת פרטי העבודה היא במצות אהבת ה׳, ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך30, והאהבה היא השרש לכל רמ״ח מצוות עשה31, כולל מצות יראת ה׳ שהיא השרש לכל שס״ה מצוות ל״ת31.

וזהו החודש הזה גו׳ בעשור לחודש גו׳, דתחילת העבודה היא בנקודת המלכות, בחי׳ כתר מלכות [לפירוש אחד32], שהיא בהעלם לגמרי, לפי ששרשה הוא בעתיק, וכידוע33 שהמלכות שרשה ברדל״א וז״א שרשו בא״א, ולפי שבשרשה היא בבחי׳ העלם שאינו במציאות, לכן גם במקומה היא בבחי׳ נקודה בלבד. אבל דוקא ממנה נמשכים האורות לבי״ע בריבוי ההתפשטות וההתרחבות, מה רבו מעשיך34 ומה גדלו מעשיך35, וכידוע36 שככל שהעולם תחתון יותר הכלים שבו הם בריבוי יותר.

וממשיך בכתוב, ויקחו להם איש שה גו׳ והי׳ לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה. והענין הוא, דהנה אחרי בנין המלכות, בחי׳ קשוט עצמך תחילה37, צ״ל העבודה בעולם, ואח״כ קשוט אחרים37. וזהו38 ויקחו להם שה, דשה הי׳ העבודה זרה של מצרים39, ובזה היו צריכים לפעול ע״י עבודתם. וזהו מה שהי׳ הביקור ד׳ ימים, כנגד ג׳ קליפות הטמאות לגמרי, וקליפת נוגה. דג׳ הימים הראשונים הם כנגד ג׳ קליפות הטמאות, והיום הרביעי הוא כנגד קליפת נוגה. וזהו גם מה שביום הרביעי הי׳ הקרבן בשה, שהיא בהמה טהורה, כמו כל הקרבנות שלאחרי מתן תורה, ולא כמו הקרבנות שלפני מתן תורה, שהיו גם בבהמות טמאות מבחי׳ התהו [כמו תק״פ הקרבנות דיעקב40], אלא קרבנות דתיקון דוקא. והגם שהי׳ עדיין לפני מתן תורה, מ״מ הרי הי׳ אחרי שנאמר וארא גו׳ ושמי הוי׳ לא נודעתי להם41, היינו שכבר היתה ידיעת השלילה בשם הוי׳, וגם אחרי מצות החודש הזה לכם שהיא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל42. וזהו ושחטו אותו גו׳, אין ושחט אלא ומשך43, היינו שפעלו העלאה בשה, וכמו השחיטה כפשוטה שהיא המכשרת את הבהמה שתהי׳ ראוי׳ להיות דם ובשר כבשרו של האדם. ואח״כ ואכלו גו׳, שהמשיכו הענין מלמעלה למטה בפנימיות. ובפרט בקרבן פסח שלא בא מתחילתו אלא לאכילה44.

והנה מכל הנ״ל מובן בנוגע לכל ענין הקשור לעשור בחודש, ליום העשירי בחודש, שעבודת ההכנה ליום זה צריכה להתחיל מראש חודש, שיום זה כולל את כל הימים. אבל אח״כ צ״ל העבודה הפרטית במשך עשרת הימים, עד שביום העשירי משכו וקחו גו׳. והרי רק בפסח מצרים הקדים לקיחתו לשחיטתו ד׳ ימים, משא״כ בפסח דורות45 (ועאכו״כ ענין הקשור עם הגאולה העתידה), לכן הי׳ יכול להיות מיד ושחטו גו׳, ומיד גם ואכלו גו׳, וככה46 תאכלו אותו גו׳ ואכלתם אותו בחפזון גו׳ עד בוקר גו׳. ועי״ז באה מיד הגאולה ע״ד מה שהי׳ ביציאת מצרים, דיום ט״ו לחודש הי׳ יום הגאולה כבר בתחילתו, רק שהי׳ צ״ל חפזון דשכינה47 וחפזון דישראל48 וכו׳, ולכן הי׳ עד בוקר, וכמבואר בהמשך וככה49.

והנה ההוראה והבכן מכל האמור בנוגע לעניננו, בנוגע ליום העשירי בשבט, העשירי יהי׳ קודש50, יום ההילולא של כ״ק מו״ח אדמו״ר, שצ״ל העבודה עם שה פזורה ישראל51, שהם מפוזרים בגלות, והעבודה היא לגלות את צדקת פרזונו52, את הצדקה והכוונה שבפיזור בגלות, שיהי׳ פרזות תשב ירושלים53, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו. וכימי צאתך מארץ מצרים54 דכתיב דברו אל כל עדת ישראל גו׳ ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, שהראש בית אב (או האב) הי׳ ממנה על הפסח גם את הקטנים השייכים לאכילה55. כן צריך להיות באראנו נפלאות54, שצריך לפעול הגאולה בכל ישראל, ובפרט שהשנה היא שנת הקהל את העם האנשים והנשים והטף56. והולכים כולם יחד מתוך שמחה וטוב לבב, וכדאיתא בגמרא57 כזיתא פסחא והלילא פקע אגרא, דע״י אכילת כזית פסח (שהוא השיעור הראוי ע״פ תורה) היתה השמחה גדולה כל כך עד שפקע איגרא, שנבקע הגג המפסיק בין האדם לשמים, ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר גו׳58.

ויהי רצון שע״י עבודה הנ״ל נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה ע״י גואל אחרון שהוא גואל ראשון, רעיא מהימנא, משה רבינו59, דענין הנ״ל נמשך על ידו [כנ״ל] וכמ״ש ויאמר ה׳ אל משה גו׳, ועד״ז הגאולה באה ע״י קיום תורת משה, ליראה את ה׳ אלקיך וגו׳, וכל הכתוב בתורה, כולל ההבטחה שהבטיחה תורה שעתידין ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין60, במהרה בימינו ממש.

__________

1) פרשתנו (בא) יב, א ואילך.
2) פרשתנו ע׳ רפב.
3) ח״ב לט, ב.
4) ראה שמו״ר פט״ו, יא.
5) ר״ה נח, סע״א ואילך. וראה גם לקו״ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א.
6) שער ר״ה בתחלתו. וראה שם ספ״ב.
7) ראה המשך וככה תרל״ז (קה״ת, תשע״ג) פרק פ (ע׳ צה). ובכ״מ.
8) זח״ג צד, ב.
9) ב״ר פנ״ט, ו.
10) יחזקאל לג, כד.
11) חיי שרה כד, א.
12) ראה זח״א קכט, א. רכד, א. וראה תו״א חיי שרה טז, א. משפטים עו, ג. עט, ב. ד״ה ואברהם זקן תשל״ח (סה״מ בראשית ח״א ע׳ שלז ואילך). וש״נ.
13) וירא יח, יט.
14) לאדהאמ״צ – וישלח יט, ב, ולהצ״צ ח״ב ע׳ תשד ואילך. וראה גם ד״ה זכור תרע״ח (סה״מ תרע״ח ע׳ קפט ואילך). ד״ה כי ידעתיו תשל״ז פ״ב (סה״מ בראשית שם ע׳ רכא-ב). וש״נ.
15) עקב י, יב.
16) ברכות לג, ב.
17) רפמ״ב.
18) דברי הימים-א ח, ט. ראה אוה״ת פרשתנו ס״ע רנה. שם ע׳ רעח – ממאו״א ח, ח.
19) שמואל-ב כ, יט. וראה זח״ג קפ, ב. אוה״ת שם.
20) שבת סז, א.
21) תניא רפ״ב.
22) בראשית א, טז.
23) עמוס ז, ב.
24) שמואל-א יז, יד.
25) חולין ס, ב.
26) ר״ה כה, א ובפרש״י שם.
27) תפלת ״אלקי נצור״ (ברכות יז, א).
28) רפמ״א.
29) משנה וברייתא סוף קידושין (ע״פ גירסת הש״ס כת״י (אוסף כתבי-היד של תלמוד הבבלי, ירושלים תשכ״ד). וכן הובא במלאכת שלמה למשנה שם. וראה גם יל״ש ירמי׳ רמז רעו).
30) ואתחנן ו, ה.
31) תניא רפ״ד.
32) אוה״ת פרשתנו ריש ע׳ רפג.
33) ראה סה״מ תרנ״ט ע׳ יא. עטר״ת ע׳ צו. סה״מ דרושי חתונה ע׳ קה. ובכ״מ.
34) תהלים קד, כד.
35) שם צב, ו.
36) ראה ביאוה״ז (לאדהאמ״צ) חיי שרה (הוספות) קלא, ג ואילך. תו״ח חיי שרה קכו, ד. ובארוכה – ספר הערכים – חב״ד (כרך ד) ערך אורות דספירות – ביחס לכלים ס״ז (ע׳ מו ואילך). וש״נ.
37) ב״מ קז, סע״ב. ב״ב ס, ב.
38) בהבא לקמן – ראה אוה״ת שם ע׳ רפג ואילך.
39) ראה פרש״י וארא ח, כב.
40) ראה תו״א וישלח ד״ה ויקח מן הבא בידו מנחה (כה, ג ואילך). תו״ח וישלח ד״ה הנ״ל (מז [קפח], א ואילך). אוה״ת וישלח רלג, א ואילך. ד״ה וישלח תשמ״ז (סה״מ בראשית ח״ב ע׳ קיא).
41) וארא ו, ג.
42) פרש״י ר״פ בראשית.
43) חולין ל, ב. וראה לקו״ש חי״ט ע׳ 206-7.
44) פסחים עו, ב.
45) מכילתא ופרש״י פרשתנו יב, ו.
46) פרשתנו שם, יא. שם, י.
47) מכילתא פרשתנו שם, יא.
48) ברכות ט, א. מכילתא שם. שמו״ר פי״ט, ו.
49) תרל״ז – בתחלתו.
50) ל׳ הכתוב – בחוקותי כז, לב. וראה זח״ב רעא, א.
51) ירמי׳ נ, ח.
52) ס׳ שופטים ה, יא. וראה פסחים פז, ב.
53) זכרי׳ ב, ח. וראה אוה״ת בשלח ע׳ תקפה ואילך. סד״ה א״ר אושעיא כו׳ צדקת פרזונו תרפ״ט (סה״מ תרפ״ט ע׳ 127. קונטרסים ח״א לח, סע״א).
54) מיכה ז, טו.
55) ראה לקו״ש חכ״ב ע׳ 177 ובהערות 18-19.
56) ל׳ הכתוב – וילך לא, יב.
57) פסחים פה, סע״ב.
58) ישעי׳ מ, ה.
59) ראה שמו״ר פ״ב, ד. זח״ג רנג, א. שה״פ פ׳ ויחי. תו״א ר״פ משפטים.
60) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה.

[סה"מ שמות ח"א ע' רלד ואילך]

כעין שיחה. י״ל בסה״מ תשמ״א (קופּיר) ע׳ 122 ואילך.

סגירת תפריט