מאמרים מומלצים לימי השבוע – שמע"צ-שמח"ת ופרשת בראשית תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – שמע"צ-שמח"ת ופרשת בראשית תשפ"ב

יום ראשון, כ' תשרי – ו' דחג הסוכות: ד"ה להבין ענין שמחת תורה תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רסז ואילך

יום שני, כ"א תשרי – הושענא רבה: ד"ה להבין ענין שמחת תורה תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שס ואילך

יום שלישי, כ"ב תשרי – שמיני עצרת: ד"ה ביום השמיני עצרת תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שכא ואילך

יום רביעי, כ"ג תשרי – שמחת תורה: ד"ה להבין ענין שמחת תורה תשמ"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט קונטרסים-תשנ"ג ע' ג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תכט ואילך

יום חמישי, כ"ד תשרי – אסרו חג: ד"ה ויקח ה' אלקים את האדם תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' א ואילך

יום שישי, כ"ה תשרי: ד"ה בראשית ברא תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' עט ואילך

יום ש"ק פ' בראשית, כ"ו תשרי, מבה"ח מרחשון: ד"ה בראשית ברא תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' קג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט