מאמרים מומלצים לימי השבוע – שבוע דפ' נח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – שבוע דפ' נח תשפ"א

יום ראשון, ל' תשרי – אדר"ח מרחשון: ד"ה להבין ענין תשרי תשל"ו – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תפ ואילך

יום שני, א' מרחשון – בדר"ח: ד"ה כה אמר ה' השמים כסאי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' קעה ואילך

יום שלישי, ב' מרחשון: ד"ה השמים כסאי תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' קסו ואילך

יום רביעי, ג' מרחשון: ד"ה וירח הוי' את ריח הניחוח תש"מ – סה"מ בראשית ח"א ע' קמב ואילך

יום חמישי, ד' מרחשון: ד"ה זאת אות הברית תשמ"ג – סה"מ בראשית ח"א ע' קנח ואילך

יום שישי, ה' מרחשון: ד"ה אל יפטר אדם מחבירו תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תסד ואילך

יום ש"ק פ' נח, ו' מרחשון: ד"ה אלה תולדות נח תנש"א (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קסח ואילך

סגירת תפריט