מאמרים מומלצים לימי השבוע – שבוע דפ' בראשית תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – שבוע דפ' בראשית תשפ"א

יום שני, כ"ד תשרי – אסרו חג: ד"ה בראשית ברא תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' עג ואילך

יום שלישי, כ"ה תשרי: ד"ה אלה תולדות השמים תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' עו ואילך

יום רביעי, כ"ו תשרי – דידן נצח: ד"ה בראשית ברא תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' צח ואילך

יום חמישי, כ"ז תשרי: ד"ה בראשית ברא תשט"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' כא ואילך

יום שישי, כ"ח תשרי: ד"ה ויכולו השמים תשל"ג (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' פב ואילך

יום ש"ק פ' בראשית, כ"ט תשרי – מבה"ח וער"ח מרחשון: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשמ"ז – סה"מ ראש חודש ע' מ ואילך

סגירת תפריט