מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' תזו"מ תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' תזו"מ תש"פ

יום ראשון, כ"ה ניסן: ד"ה אשה כי תזריע תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קע ואילך

יום שני, כ"ו ניסן: ד"ה אשה כי תזריע תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' צא ואילך; סה"מ ויקרא ע' קסד ואילך

יום שלישי, כ"ז ניסן: ד"ה וספרתם לכם תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' טז ואילך

יום רביעי, כ"ח ניסן: ד"ה להבין ענין הנגעים תשמ"א – סה"מ ויקרא ע' קעג ואילך

יום חמישי, כ"ט ניסן – ער"ח אייר: ד"ה החודש הזה לכם (ב) תשל"ב – סה"מ ראש חודש ע' רל ואילך

יום שישי, ל' ניסן – אדר"ח אייר: ד"ה ובראשי חדשיכם תשל"ה – סה"מ ראש חודש ע' רלז ואילך

יום ש"ק פ' תזו"מ, בדר"ח אייר: ד"ה כי כאשר השמים החדשים תשמ"ב – סה"מ ראש חודש ע' רעח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט