מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' שמיני תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' שמיני תש"פ

יום ראשון, ח"י ניסן – ב' דחוהמ"פ, יום הולדת הרלוי"צ ז"ל ויום הכנסתו בבריתו של אאע"ה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה כי ישאלך בנך תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' רו ואילך

יום שני, י"ט ניסן – ג' דחוהמ"פ: ד"ה והמשכילים יזהירו תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' קי ואילך

יום שלישי, כ' ניסן – ד' דחוהמ"פ: ד"ה ויצא חוטר מגזע ישי תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' קפט ואילך

יום רביעי, כ"א ניסן – שביעי של פסח: ד"ה כימי צאתך תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' רנד ואילך

יום חמישי, כ"ב ניסן – אחרון של פסח: ד"ה כימי צאתך תשי"ב (מוגה בקונטרס אחש"פ תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רכה ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' ח ואילך

יום שישי, כ"ג ניסן – אסרו חג: ד"ה ויהי ביום השמיני תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' קלו ואילך

יום ש"ק פ' שמיני, כ"ד ניסן, מבה"ח אייר: ד"ה ויהי ביום השמיני תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ ויקרא ע' צב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט