מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' שלח (באה"ק: קורח) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' שלח (באה"ק: קורח) תש"פ

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ב סיון: ד"ה שלח לך תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שיב ואילך

יום שני, כ"ג סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, כ"ד סיון: ד"ה ועתה יגדל נא תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רלז ואילך

יום רביעי, כ"ה סיון: ד"ה להבין ענין הנסכים תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"א ע' שלט ואילך

יום חמישי, כ"ו סיון: ד"ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב – סה"מ במדבר ח"א ע' קצד ואילך

יום שישי, כ"ז סיון: ד"ה ועשו להם ציצית תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רסו ואילך

יום ש"ק פ' שלח, יום הבהיר כ"ח סיון – שנת השמונים לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – "איש וביתו" – לארצות הברית: ד"ה וישלח יהושע תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' שיא ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רצב ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ב סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' א ואילך

יום שני, כ"ג סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' י ואילך

יום שלישי, כ"ד סיון: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום רביעי, כ"ה סיון: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, כ"ו סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום שישי, כ"ז סיון: ד"ה ועבד הלוי הוא תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' מז ואילך

יום ש"ק פ' קרח, יום הבהיר כ"ח סיון – שנת השמונים לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – "איש וביתו" – לארצות הברית: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה בקונטרס כ"ח סיון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט