מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' קורח (באה"ק: חוקת) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' קורח (באה"ק: חוקת) תש"פ

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' א ואילך

יום שני, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה השמים כסאי תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רצב ואילך

יום שלישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה והי' מידי חודש בחדשו תשכ"ז – סה"מ ראש חודש ע' רפח ואילך

יום רביעי, ב' תמוז: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, ג' תמוז – אתחלתא דגאולה: ד"ה יהי ה' אלקינו עמנו תשכ"ד (מוגה בקונטרס ג' תמוז תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצט ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קה ואילך

יום שישי, ד' תמוז: ד"ה ועבד הלוי הוא תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' מז ואילך

יום ש"ק פ' קרח, ה' תמוז: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה בקונטרס כ"ח סיון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' קה ואילך

יום שני, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה השמים כסאי תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רצב ואילך

יום שלישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה והי' מידי חודש בחדשו תשכ"ז – סה"מ ראש חודש ע' רפח ואילך

יום רביעי, ב' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' צ ואילך

יום חמישי, ג' תמוז – אתחלתא דגאולה: ד"ה יהי ה' אלקינו עמנו תשכ"ד (מוגה בקונטרס ג' תמוז תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצט ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קה ואילך

יום שישי, ד' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, ה' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט