מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' פינחס תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' פינחס תש"פ

יום ראשון, חג הגאולה י"ג תמוז: ד"ה גפן ממצרים תסיע תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רמז ואילך

יום שני, י"ד תמוז: ד"ה ברוך הגומל תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רנד ואילך

יום שלישי, ט"ו תמוז: ד"ה ברוך שעשה נסים תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' פה ואילך

יום רביעי, ט"ז תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קלט ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' רצט ואילך

יום חמישי, י"ז תמוז – יהפך לשמחה: ד"ה צו את בני ישראל תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכב ואילך

יום שישי, ח"י תמוז: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכו ואילך

יום ש"ק פ' פינחס, י"ט תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (ג) תשמ"ב (מוגה בקונטרס י"ט תמוז תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שכא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רפא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט