מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' נשא (בחו"ל)/פ' בהעלותך (באה"ק) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' נשא (בחו"ל)/פ' בהעלותך (באה"ק) תש"פ

בחו"ל:

יום ראשון, ח' סיון – אסרו חג: ד"ה נשא את ראש תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' עז ואילך

יום שני, ט' סיון: ד"ה נשא את ראש תשל"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' קה ואילך

יום שלישי, יו"ד סיון: ד"ה נשא את ראש תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קמה ואילך

יום רביעי, י"א סיון: ד"ה כה תברכו את בנ"י תשמ"ה – סה"מ בדמבר ח"א ע' קלב ואילך

יום חמישי, י"ב סיון: ד"ה ביום השני הקריב תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רט ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' פג ואילך

יום שישי, י"ג סיון: ד"ה ביום השני הקריב תשל"ה – סה"מ במדבר ח"א ע' ק ואילך

יום ש"ק פ' נשא, י"ד סיון: ד"ה זאת חנוכת המזבח תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' עב ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ח' סיון – אסרו חג: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קנד ואילך

יום שני, ט' סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעט ואילך

יום שלישי, יו"ד סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קפא ואילך

יום רביעי, י"א סיון: ד"ה וזה מעשה המנורה תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' קסח ואילך

יום חמישי, י"ב סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך

יום שישי, י"ג סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, י"ד סיון: ד"ה רני ושמחי בת ציון תשכ"ז (מוגה בקונטרס ט"ו סיון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קמט ואילך


באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט