מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' מטו"מ תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' מטו"מ תש"פ

יום ראשון, כ' תמוז: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' שעג ואילך

יום שני, כ"א תמוז: ד"ה החלצו תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שסד ואילך

יום שלישי, כ"ב תמוז: ד"ה ומקנה רב תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנ ואילך

יום רביעי, כ"ג תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"ו – סה"מ במדבר ח"ב ע' תסח ואילך

יום חמישי, כ"ד תמוז: ד"ה זאת הארץ תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תטו ואילך

יום שישי, כ"ה תמוז: ד"ה ויסעו ממרה ויבואו אלימה תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכח ואילך

יום ש"ק פ' מטו"מ, כ"ו תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה וידבר גו' והקריתם לכם ערים תשי"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שצו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט