מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' חו"ב (באה"ק: בלק) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' חו"ב (באה"ק: בלק) תש"פ

בחו"ל:

יום ראשון, ו' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

יום שני, ז' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' קה ואילך

יום שלישי, ח' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום רביעי, ט' תמוז: ד"ה אראנו ולא עתה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רכא ואילך

יום חמישי, יו"ד תמוז: ד"ה כל המאריך באחד תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קנט ואילך

יום שישי, י"א תמוז: ד"ה כי מראש צורים תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קנו ואילך

יום ש"ק פ' בלק, חג הגאולה י"ב תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (ב) תשמ"ב (מוגה בקונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שז ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ער ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ו' תמוז: ד"ה דרך כוכב מיעקב תשל"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' רמג ואילך

יום שני, ז' תמוז: ד"ה אראנו ולא עתה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רכא ואילך

יום שלישי, ח' תמוז: ד"ה כל המאריך באחד תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קנט ואילך

יום רביעי, ט' תמוז: ד"ה כי מראש צורים תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קנו ואילך  

יום חמישי, יו"ד תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשכ"א (סה"מ במדבר ח"ב ע' קסז ואילך)

יום שישי, י"א תמוז: ד"ה כרע שכב כארי תשט"ז (סה"מ במדבר ח"ב ע' קיח ואילך)

יום ש"ק פ' בלק, חג הגאולה י"ב תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (ב) תשמ"ב (מוגה בקונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שז ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ער ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט