מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' במדבר תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' במדבר תש"פ

יום ראשון, כ"ג אייר: ד"ה שאו את ראש תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' מד ואילך

יום שני, כ"ד אייר: ד"ה וידבר גו' שאת את ראש תשד"מ – סה"מ במדבר ח"א ע' נח ואילך

יום שלישי, כ"ה אייר: ד"ה איש על דגלו תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' ל ואילך

יום רביעי, כ"ו אייר: ד"ה וידבר גו' איש על דגלו תשט"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' י ואילך

יום חמישי, כ"ז אייר: ד"ה איש על דגלו תשי"ז – סה"מ במדבר ח"א ע' יז ואילך

יום שישי, כ"ח אייר: ד"ה והי' מספר בנ"י תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"א ע' נג ואילך

יום ש"ק פ' במדבר, כ"ט אייר, מבה"ח וער"ח סיון: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשמ"ב – סה"מ ראש חודש ע' קנא ואילך ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט